• صفحه اصلی
  • ارائه یک روش جهت تشخیص و تقلیل حملات انکار سرویس در اینترنت اشیا از طریق شبکه‌های نرم‌افزارمحور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401032838142 بازدید : 1169 صفحه: 111 - 119

20.1001.1.16823745.1402.21.2.12.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط