• صفحه اصلی
  • بهبود کنترل بازوی رباتیک به کمک کنترل¬کننده تطبیقی مدل مرجع با استفاده از طبقه‌بندی سیگنال¬های EMG

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400081232110 بازدید : 2417 صفحه: 233 - 241

20.1001.1.16823745.1401.20.3.12.0

نوع مقاله: پژوهشی