• صفحه اصلی
  • کنترل‌کننده تطبیقی عصبی- فازی و مبدل منبع امپدانسی به‌ منظور کنترل توان شبکه هیبریدی متشکل از ژنراتور القایی دو سو تغذیه و سلول خورشیدی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400080231967 بازدید : 2340 صفحه: 171 - 183

20.1001.1.16823745.1401.20.3.11.9

نوع مقاله: پژوهشی