• صفحه اصلی
  • طراحی کنترل‌کننده میراگر بر پایه مدل شناسایی‌شده با استفاده از داده‌های حاصل از اندازه‌گیرهای فازوری حوزه وسیع

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000705274832 بازدید : 2654 صفحه: 225 - 232

20.1001.1.16823745.1401.20.3.10.8

نوع مقاله: پژوهشی