• صفحه اصلی
  • برنامه ريزی مقاوم حمله تزريق داده غلط روی بازارهای انرژی الکتريکی در شبکه های هوشمند

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000331273920 بازدید : 640 صفحه: 92 - 102

20.1001.1.16823745.1402.21.2.1.4

نوع مقاله: پژوهشی