• صفحه اصلی
  • کنترل سلسله‌مراتبی برای تقسیم صحیح توان و کاهش جریان‌های گردشی در ریزشبکه‌های متناوب مقاومتی با به کارگیری امپدانس مجازی تطبیقی و بستر مخابراتی توزیع‌شده‌

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13991209262408 بازدید : 2873 صفحه: 19 - 34

20.1001.1.16823745.1401.20.1.13.7

نوع مقاله: پژوهشی