• صفحه اصلی
  • طراحی و پياده‌سازی كنترل‌كننده فازی مد لغزشي برای كنترل حركت يك ميز لرزه الكتريكی با استفاده از فيلتر کالمن توسعه‌يافته تطبيقی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله