• صفحه اصلی
  • ارزیابی پتانسیل منابع سمت تقاضا در حضور تجهیزات سرمایشی و گرمایشی با استفاده از روش داده-کاوی مبتنی بر الگوریتم طبقه¬بندی k-means

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990516248792 بازدید : 2167 صفحه: 206 - 214

20.1001.1.16823745.1401.20.3.8.6

نوع مقاله: پژوهشی