• صفحه اصلی
  • زمان‌بندی آگاه از انرژی مصرفی برای سیستم‌های بی‌درنگ تک‌پردازنده‌ای بحرانی- مختلط

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980131178804 بازدید : 1427 صفحه: 327 - 334

20.1001.1.16823745.1397.16.4.16.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط