• صفحه اصلی
  • بهبود سرعت، مساحت و توان مصرفی جمع‌کننده‌های مبتنی بر انتخاب رقم نقلی با استفاده از گروه‌بندی جدید

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980131178801 بازدید : 4272 صفحه: 310 - 318

20.1001.1.16823745.1397.16.4.14.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط