• صفحه اصلی
  • شناسایی حلقه بسته سیستم احتراق با استفاده از سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی بازگشتی و شبکه با ورودی‌های برون‌زا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13971012166633 بازدید : 6769 صفحه: 205 - 212

20.1001.1.16823745.1397.16.3.7.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط