• صفحه اصلی
  • تحلیل و مدل‌سازی آماری تغییرات تصادفی CMRR و PSRR در تقویت‌کننده هدایت انتقالی فناوری CMOS نانومتری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13971012166628 بازدید : 3692 صفحه: 167 - 176

20.1001.1.16823745.1397.16.3.3.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط