• صفحه اصلی
  • اختصاص سلول توأمان با مدیریت تداخل در شبکه‌های سلولی ناهمگون با استفاده از الگوریتم توزیع‌شده

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13971011166614 بازدید : 3894 صفحه: 145 - 157

20.1001.1.16823745.1397.16.3.1.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط