• صفحه اصلی
  • بررسی فرورزونانس مد پایه برای یک ترانسفورماتور مدل‌سازی شده از طریق روش المان محدود با لحاظ‌کردن مدل هیسترزیس برداری معکوس J-A

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970313162033112559 بازدید : 4227 صفحه: 61 - 67

20.1001.1.16823745.1397.16.1.9.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط