• صفحه اصلی
  • بهینه‌سازی مدارهای کوانتومی با استفاده از مدل محاسبات کوانتومی یک‌طرفه مبتنی بر هندسه الگو

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13960423207146967 بازدید : 3912 صفحه: 286 - 298

20.1001.1.16823745.1395.14.4.10.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط