• صفحه اصلی
  • بهبود کارایی روش سنتی آشکارسازی چهره مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394090410287513 بازدید : 2271 صفحه: 170 - 177

20.1001.1.16823745.1388.7.18.8.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط