• صفحه اصلی
  • مدیریت شبکه‌های نسل آتی و برآورد هزینه سرمایه‌گذاری شبکه‌های خدمات عمومی کشور برای سیستم‌های پشتیبان عملیات (OSS) در سال‌های آینده

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940903141148506 بازدید : 2219 صفحه: 114 - 124

20.1001.1.16823745.1388.7.18.2.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط