فهرست داوران   شماره2و 1 سال21

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Mendeley
1 فاطمه جهانبانی jahanbani@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استادیار دکترا
2 سعيد محتوي پور mohtavipour@guilan.ac.ir دانشگاه گيلان استاد کارشناسی
3 علیرضا لاهوتی اشکوری a_lahootieshkevari@sbu.ac.ir پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی دانش آموخته دکترا
4 محمد پيچان m.pichan@arakut.ac.ir دانشگاه صنعتي اراك استادیار دکترا
5 امید مهدی عبادتی ebadati@khu.ac.ir Kharazmi University, Tehran دانشیار دکترا
6 احمد احمدی ahmadi_a@hormozgan.ac.ir دانشگاه هرمزگان استادیار دکترا
7 عبدالله خلیلی khalili@hormozgan.ac.ir دانشگاه هرمزگان استادیار دکترا
8 حبیب آدرنگ habibadrang@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور استاد کارشناسی
9 ابوالفضل بیجاری a.bijari@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند دانشیار دکترا
10 seyed mohammad razavi m.136287@gmail.com استاد دکترا
11 عباس فتاحی می‌آبادی fattahi@hut.ac.ir دانشگاه صنعتی همدان دانشیار دکترا
12 علیرضا صدیقی انارکی sedighi@yazd.ac.ir دانشگاه یزد دانشیار دکترا
13 مهدی قلی پور egholipour@yahoo.com دانشگاه اصفهان دانشیار دکترا
14 سید مهدی میرمیرانی mehdimirimani@gmail.com دانشگاه صنعتی نوشيرواني بابل استادیار دکترا
15 پگاه همدانی p.hamedani@eng.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استادیار دکترا
16 عباس شیری abbas.shiri@sru.ac.ir دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشیار دکترا