فهرست داوران   شماره3و 1 سال20

# نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه ORCID Publons Mendeley
1 محمد حسن همت پور دانشگاه جهرم استادیار دکترا
2 مهرداد ستایش نظر دانشگاه شهید بهشتی دانشیار دکترا
3 عباسعلی حیدری دانشگاه یزد دانشیار دکترا
4 روح الله برزمینی دانشگاه آزاد اسلامی، ,واحد تهران مركز دانشیار دکترا
5 احسان حیدریان دانشگاه صنعتی قم استادیار دکترا
6 ابراهیم رک رک دانشگاه مرکزی لیل دانشیار کارشناسی ارشد
7 محسن غفوری دانشگاه کنکوردیا، کانادا استادیار کارشناسی ارشد
8 محسن علیزاده بیدگلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر دانشیار کارشناسی ارشد
9 Soheil Ranjbar دانشگاه ولایت استادیار دکترا
10 سعید خراشادیزاده دانشگاه بیرجند استاد کارشناسی
11 مهدی  سیاهی آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشیار دکترا
12 سید محمد عظیمی دانشگاه صنعتی همدان استادیار دکترا
13 حسام رهبری مقام دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان استادیار دکترا
14 روزبه اسد دانشگاه علم و صنعت ايران استادیار دکترا
15 سعید حسن زاده دانشگاه صنعتی قم استادیار دکترا