فهرست داوران   شماره2و 1 سال19

# نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه ORCID Publons Mendeley
1 شهریار شیروانی مقدم دانشگاه شهید رجایی استاد کارشناسی ارشد
2 نوید تقی زادگان کلانتری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان استاد دکترا
3 عباس فتاحی می‌آبادی دانشگاه صنعتی همدان دانشیار دکترا
4 رضا همتي دانشگاه كاشان استاد 4
5 مهدی حسینی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل استاد کارشناسی ارشد
6 محسن کریمی پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی مربی کارشناسی ارشد
7 غضنفر شاهقلیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دانشیار دکترا
8 حسین شمسی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی استاد کارشناسی
9 محمد روح‌الله يزداني دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان استاد دکترا
10 ادیب ابریشمی فر دانشگاه علم و صنعت ایران استاد کارشناسی ارشد
11 بهروز رضایی علم دانشگاه لرستان استاد کارشناسی ارشد
12 علی رضا سبوحی مهندسی برق استاد دکترا
13 امین رمضانی دانشگاه تربیت مدرس استادیار دکترا
14 مهدی  سیاهی آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشیار دکترا
15 هدي مودي دانشگاه صنعتي قوچان استاد کارشناسی
16 داریوش دیدبان دانشگاه کاشان دانشیار دکترا
17 سپهر رازی دانشگاه صنعتی ارومیه استاد کارشناسی
18 محمدرضا ذوالقدری دانشگاه صنعتی شریف دانشیار دکترا
19 مهدی سرادارزاده دانشگاه صنعتی جندی شاپور استاد دکترا
20 غضنفر شاهقلیان دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد دانشیار دکترا
21 احسان نجفی دانشگاه صنعتی قم استاد کارشناسی