فهرست داوران   شماره4و 2 سال18

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Mendeley
1 مسعودرضا هاشمی hashemim@cc.iut.ac.ir دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
2 راحيل مهديان طرقي mahdian.t.r@gmail.com دانشگاه صدا و سيما استاد کارشناسی
3 Hamid Hasanpour h_hassanpour@yahoo.com Shahrood استاد دکترا
4 هادی هادی زاده h.hadizadeh@qiet.ac.ir دانشگاه صنعتی قوچان استاد کارشناسی ارشد
5 شقایق بختیاری realshaghayegh@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد استادیار دکترا
6 وحدت عبدالزاد vahdat.abdelzad@uwaterloo.ca دانشگاه واترلو، كانادا استاد 4
7 محمد بهدادفر behdadfar@gmail.com دانشگاه صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران استاد کارشناسی
8 حسين اصغريان h.asgharian@gmail.com دانشگاه صدا و سیما استادیار دکترا
9 مجتبی مازوچی mazoochi@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استادیار دکترا
10 سميرا نوفرستي snoferesti@ece.usb.ac.ir دانشگاه سيستان و بلوچستان استاد کارشناسی
11 آزاده طباطبايي aztabatabaee@gmail.com دانشگاه علم و فرهنگ استادیار دکترا
12 سید مجید مزینانی smajidmazinani@imamreza.ac.ir استاد دکترا
13 زهرا شعيری shaeiri.zahra@gmail.com دانشگاه صنعتي نوشيروانی بابل دانش آموخته دکترا
14 فرزاد حسین پناهی f.hpanahi@uok.ac.ir گروه مهندسی برق الکترونیک و مخابرات، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان استادیار کارشناسی
15 مرتضي يوسف صنعتي mysanati@gmail.com دانشگاه بوعلي سينا، دانشکده فنی و مهندسی، گروه کامپیوتر استادیار دکترا
16 سياوش رجبي siavash.rajabi@gmail.com مهندسی برق استادیار دکترا
17 زهرا موحدی zmovahedi@ut.ac.ir استاد دکترا