لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 حمیدرضا صادق محمدی mohammadis@acecr.ac.ir پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی دانشیار دکترا
2 مرتضی خادمی khademi@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
3 امین رمضانی ramezani@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس استادیار دکترا
4 مهدی  سیاهی mahdi_siahi@yahoo.com آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشیار دکترا
5 رضا محمدیان mohammadian_reza@hotmail.com دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كاشان دانشیار دکترا
6 احسان‌اله کبیر kabir@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
7 رحمت‌الله هوشمند hooshmand_r@eng.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استاد دکترا
8 حمید حسن پور h.hassanpour@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتی شاهرود استاد دکترا
9 رحمت‌الله هوشمند hooshmand_r@yahoo.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
10 مرتضی صاحب زمانی szamani@aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد دکترا
11 پرهام مرادی p.moradi@uok.ac.ir دانشگاه کردستان دانشیار دکترا
12 حسن مرادی ha.moradi@razi.ac.ir دانشگاه رازی استادیار دکترا
13 فرزان رشیدی farzan_rashidi@yahoo.com دانشگاه هرمزگان استادیار دکترا
14 سیداصغر غلامیان gholamian@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشیار دکترا
15 غضنفر شاهقلیان shahgholian@iaun.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دانشیار دکترا
16 محمدجواد شایگان فرد showcaran@gmail.com دانشگاه علم و فرهنگ دانشیار دکترا
17 نوید تقی زادگان کلانتری ntaghizadegan@yahoo.com دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشیار دکترا
18 سیدمهدی میرایمانی mirimani@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل استاد کارشناسی
19 علی نوراله nourollah@aut.ac.ir دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی استادیار دکترا
20 عباس فتاحی می‌آبادی fattahi@hut.ac.ir دانشگاه صنعتی همدان دانشیار دکترا
21 علی محمد زارع بیدکی alizareh@yazd.ac.ir دانشیار دکترا
22 محمدرضا کیوان پور keyvanpour@alzahra.ac.ir استاد دکترا
23 Hamid Haj Seyyed Javadi h.s.javadi@shahed.ac.ir Shahed University استادیار دکترا
24 Mohammad  Abdollahi Azgomi azgomi@iust.ac.ir Iran University of Science and Technology استادیار دکترا
25 امین حاجی زاده aha@et.aau.dk دانشگاه آلبورگ استاد کارشناسی
26 مهرداد ستایش نظر setayeshnazar@yahoo.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
27 حسین ترکمن torkaman.h@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
28 عباسعلی لطفی نیستانک aalotfi@gmail.com پژوهشکده برق جهاددانشگاهی دانشیار دکترا
29 محرم منصوری زاده muharram@gmail.com دانشگاه بوعلی سینا دانشیار دکترا
30 محرم منصوری زاده mansoorm@basu.ac.ir دانشگاه بوعلی سینا دانشیار دکترا
31 بهروز رضایی علم rezaee.bh@lu.ac.ir دانشگاه لرستان استاد کارشناسی ارشد
32 علی شاه حسینی alishahhoseini@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی قزوین دانشیار دکترا
33 حمید سربازی آزاد azad@ipm.ir دانشگاه صنعتی شریف استاد دکترا
34 عبدالرضا  نبوي abdoln@modares.ac.ir دانشگاه تربيت مدرس استاد دکترا
35 بابک ناصرشريف bnasersharif@eetd.kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استادیار دکترا
36 Behbood Mashoufi b.mashoufi@urmia.ac.ir Urmia University استاد دکترا
37 ابوالفضل حلوایی نیاسر ahalvai@gmail.com دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
38 مهدی شاه پرستی mshahparasti@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق استاد کارشناسی
39 رحمت اله میرزایی r.mirzaei@uok.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج استاد کارشناسی
40 حمید بهنام behnam@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران استاد کارشناسی ارشد
41 محمد قاسم زاده m.ghasemzadeh@yazd.ac.ir عضو هیئت علمی دانشگاه دانشیار دکترا
42 محمد خلج امیرحسینی khalaja@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران استاد کارشناسی
43 حسین منتظری کردی hmontazery@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل استادیار دکترا
44 مهدی سرادارزاده saradar@jsu.ac.ir دانشگاه صنعتی جندی شاپور استاد دکترا
45 Naser Mohammad Zadeh mohammadzadeh@aut.ac.ir Shahed University استادیار دکترا
46 seyed mohammad razavi m.136287@gmail.com استاد دکترا
47 سیروس همتی siroos.hemmati@gmail.com دانشگاه صنعتی کرمانشاه استاد کارشناسی
48 علیرضا صدیقی انارکی sedighi@yazd.ac.ir دانشگاه یزد دانشیار دکترا
49 شهریار شیروانی مقدم sh.shirvanimoghaddam@gmail.com دانشگاه شهید رجایی دانشیار دکترا
50 Ali Asghar Beheshti abeheshti@iust.ac.ir Iran University of Science and Technology استادیار دکترا
51 یوسف درمانی darmani@kntu.ac.ir استاد دکترا
52 شهره کسایی skasaei@sharif.ir دانشگاه صنعتی شریف استاد دکترا
53 اسدالله شاه بهرامی shahbahrami@guilan.ac.ir Gilan University استاد دکترا
54 علی غفورزاده یزدی aghafoorzadeh@yazd.ac.ir مهندسی برق استاد کارشناسی
55 حمیدرضا زرندی h_zarandi@aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشیار دکترا
56 زهرا مروج zmoravej@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان استاد دکترا
57 بهروز رضایی brezaie@nit.ac.ir مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
58 مهدیه هاشمی نژاد hasheminezhad@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استاد کارشناسی
59 احمد فخاریان ahmad.fakharian@qiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین دانشیار دکترا
60 شهریار برادران شکوهی bshokouhi@iust.ac.ir مهندسی برق استاد کارشناسی ارشد
61 محمد علی زارع چاهوکی chahooki@yazd.ac.ir دانشگاه یزد دانشیار دکترا
62 علی محمد لطیف alatif@yazd.ac.ir دانشگاه یزد دانشیار دکترا
63 حسین کاظمی کارگر hossein.kazemi.ir@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
64 محمد غلامی m.gholami@umz.ac.ir University of Mazandaran دانشیار دکترا
65 مهدی صارمی msaremi1@asu.edu دانشگاه ایالتی آریزونا آمریکا استاد کارشناسی
66 مرتضی  قلی پور m.gholipour@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشیار دکترا
67 وحید قدس v_gh2000@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان دانشیار دکترا
68 مهدی اره پناهی m.arehpanahi@yahoo.com دانشگاه تفرش دانشیار کارشناسی
69 فضل الله ادیب نیا fadib@yazd.ac.ir دانشگاه یزد دانشیار دکترا
70 علیرضا الفی a_alfi@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتی شاهرود استاد کارشناسی ارشد
71 Jamshid  B. Mohasefi j.bagherzadeh@urmia.ac.ir Urmia University استادیار دکترا
72 محمدرضا صالحی زاده salehizadeh2000@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی استاد کارشناسی
73 سيدحميد  ظهيري shzahiri@yahoo.com دانشگاه بیرجند استاد دکترا
74 ارسلان حکمتی hekmati.arsalan@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
75 سیدمسعود مقدس تفرشی tafreshi@guilan.ac.ir دانشگاه گیلان استاد کارشناسی ارشد
76 مرجان نادران طحان m.naderan@scu.ac.ir دانشیار دکترا
77 امین حاجی زاده aminhajizadeh@gmail.com دانشگاه صنعتی شاهرود استاد کارشناسی
78 شهریار شیروانی مقدم shah_shir1@yahoo.com دانشگاه شهید رجایی استاد کارشناسی ارشد
79 حامد گرگین پور hamedgorgin@yahoo.com دانشگاه خلیج فارس استاد کارشناسی
80 Majid Ziaratban m.ziaratban@gu.ac.ir استاد دکترا
81 امیرحسین جهانگیر jahangir@sharif.edu دانشگاه صنعتی شریف استاد کارشناسی ارشد
82 خلیل کنزی khkanzi@gmail.com جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر استاد کارشناسی ارشد
83 امیرعباس شایگانی اکمل shayegani@ut.ac.ir دانشگاه تهران استادیار کارشناسی
84 مجید شهابی shahabi.m@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشیار دکترا
85 محمدرضا بسمی besmi@shahed.ac.ir دانشگاه شاهد استاد کارشناسی
86 بهمن جوادی bjavadi@gmail.com دانشگاه ملبورن استرالیا استاد کارشناسی
87 Seyed Ebrahim Hosseini ehosseini@um.ac.ir Ferdowsi University of Mashhad استادیار دکترا
88 Majid Haghparast mhaghparast@gmail.com Faculty member دانشیار دکترا
89 مهدی ملامطلبی motalebi@qiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا استادیار دکترا
90 حسن حقیقی h_haghighi@sbu.ac.ir استادیار دکترا
91 یونس سیفی yseifi@gmail.com مهندسی استاد کارشناسی
92 عبدالحسین رضائی rezaie@acecr.ac.ir دانشگاه علم و فرهنگ دانشیار دکترا
93 بهمن زمانی zamani@eng.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استاد کارشناسی ارشد
94 داریوش دیدبان dideban@kashanu.ac.ir دانشگاه کاشان دانشیار دکترا
95 نگین دانشپور ndaneshpour@sru.ac.ir دانشگاه شهید رجایی دانشیار دکترا
96 مهدی صادقی زاده m.sadeghizadeh@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتی قوچان استادیار دکترا
97 محمدرضا قندهاری r_ghandehari@sru.ac.ir دانشگاه شهید رجایی استاد کارشناسی
98 مهدی  سخائی نیا sakhaei@basu.ac.ir گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه بوعلی سینا، همدان استاد دکترا
99 نوید غفارزاده ghaffarzadeh@eng.ikiu.ac.ir دانشگاه بین‌المللی امام خمینی استاد کارشناسی ارشد
100 Seyed Enayatallah Alavi se.alavi@scu.ac.ir Shahid Chamran University of Ahvaz استادیار دکترا
101 سیدمحمدرضا رفیعی rafiei@ieee.org دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار استاد کارشناسی
102 Hassan Farsi hfarsi@birjand.ac.ir University of Birjand استاد دکترا
103 مریم رمضانی mramezani@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند دانشیار دکترا
104 سيدوهاب شجاع‌الديني shojadini@irost.ir سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران دانشیار دکترا
105 محمدحسن کهائی kahaei@iust.ac.ir استادیار دکترا
106 غضنفر شاهقلیان shahgholiangh@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد دانشیار دکترا
107 یاسر  دامچی damchi@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتی شاهرود استاد کارشناسی
108 سجاد ظریف زاده szarifzadeh@yazd.ac.ir استاد دکترا
109 حسام عمرانپور h.omranpour@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل استاد کارشناسی
110 حامد نفيسي nafisi@aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد کارشناسی
111 کمال‌الدین غیاثی شیرازی k.ghiasi@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد کارشناسی
112 زهرا شیرمحمدی z.shirmohammadi@gmail.com دانشگاه رجایی استادیار دکترا
113 عمران احمدی oahmadid@ipm.ir پژوهشگاه دانش‌های بنیادی استاد کارشناسی
114 بهرنگ برکتین behrang_barekatain@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد استادیار دکترا
115 محمدرضا سلطانپور soltanpour@ssau.ac.ir دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری استاد کارشناسی ارشد
116 رضا روشنفكر r.roshanfekr.88@gmail.com دانشگاه حکیم سبزواری استادیار دکترا
117 مصطفي صديقي زاده m_sedighi@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
118 نبی الله رمضانی ramezani@mazust.ac.ir دانشگاه علم و فناوری مازندران استاد کارشناسی
119 هادی افکار h.afkar@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استاد کارشناسی
120 هدی مشایخی hmashayekhi@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتی شاهرود استادیار دکترا
121 محسن محمدي mohammadi.mohsen@gmail.com پژوهشكده برق جهاد دانشگاهي دانش آموخته دکترا
122 محمدرضا محمدی mrmohammadi@iust.ac.ir Iran University of Science and Technology استادیار دکترا
123 مهدي رضايي mehdi.rezaei.h@gmail.com دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشیار دکترا
124 Rahim Dehkharghani rahim.dehkharghani@gmail.com Bonab University azarbayjan sharghi دانشیار دکترا
125 Mahdieh  Soleymani Baghshah soleymani@sharif.edu دانشیار دکترا
126 عليرضا يزدي زاده a_yazdizadeh@sbu.ac.ir دانشگاه شهيد بهشتي استاد کارشناسی ارشد
127 پرویز امیری pamiri@sru.ac.ir دانشگاه شهید رجایی استاد کارشناسی ارشد
128 سید محمد مهدی دهقان smmd@mut.ac.ir دانشگاه صنعتی مالک اشتر استادیار دکترا
129 محمود محصل فقهی mohasselfeghhi@tabrizu.ac.ir دانشگاه تبریز دانشیار دکترا
130 محمدحسن خوبان khooban@eng.au.dk دانشگاه آرهاوس استاد کارشناسی
131 جواد حمیدزاده hamidzadehj@gmail.com عضو هیئت علمی دانشگاه سجاد دانشیار دکترا
132 ساسان حسینعلی زاده s.alizadeh@itrc.ac.ir استادیار دکترا
133 صادق علی اکبری sadegh.aliakbary@gmail.com مهندسی و علوم کامپیوتر استاد کارشناسی
134 نیک‌محمد بلوچ زهی balouchzahi@ece.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر استادیار دکترا
135 مرتضي يوسف صنعتي mysanati@gmail.com دانشگاه بوعلي سينا، دانشکده فنی و مهندسی، گروه کامپیوتر استادیار دکترا
136 محمدصادق محققی mohagheghi@vru.ac.ir دانشگاه ولیعصر رفسنجان استاد کارشناسی
137 بابک ناصرشریف bnasersharif@kntu.ac.ir K. N. Toosi استادیار دکترا
138 محمد پيچان m.pichan@arakut.ac.ir دانشگاه صنعتي اراك استادیار دکترا
139 مسعودرضا آقابزرگي aghabozorgi@yazd.ac.ir دانشکده مهندسی برق دانشگاه یزد دانشیار دکترا
140 سیداکبر مصطفوی akbar.mostafavi@gmail.com دانشگاه یزد استادیار دکترا
141 مهدی یعقوبی mehdi.yaghoubi@gmail.com عضو هیات علمی استاد دکترا
142 Mohammad Firouzmand firouzmand@irost.org Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST) استادیار دکترا
143 محمد نصیری m.nassiri@basu.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه استاد دکترا
144 یوسف علی نژاد برمی yalinejad@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان استاد کارشناسی ارشد
145 شيرين گیلکی gilaki@ictrc.ac.ir پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانش آموخته کارشناسی ارشد
146 آزاده طباطبايي aztabatabaee@gmail.com دانشگاه علم و فرهنگ استادیار دکترا
147 سید مجید مزینانی smajidmazinani@imamreza.ac.ir استاد دکترا
148 ناصر پریز n-pariz@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد کارشناسی ارشد
149 علي ابن نصير ali.ebnenasir@chmail.ir دانشگاه صنعتي ميشيگان استاد کارشناسی ارشد
150 سعيد محتوي پور mohtavipour@guilan.ac.ir دانشگاه گيلان استاد کارشناسی
151 محمد روح‌الله يزداني mro.yazdani@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان استاد کارشناسی ارشد
152 سياوش رجبي siavash.rajabi@gmail.com مهندسی برق استادیار دکترا
153 Fatemeh Kheirkhah fkheirkhah@gmail.com ACECR استادیار دکترا
154 محمدهادی زاهدی zahedi@kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استاد کارشناسی
155 عباس نوذري داليني nowzari@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
156 رحیم فائز faez@sharif.ir دانشگاه صنعتی شریف استاد دکترا
157 محمد حسين دوست محمدي doost.mohammadi@hut.ac.ir دانشگاه صنعتي همدان استادیار دکترا
158 زینب پورطاهری z.pourtaheri@gmail.com دانشگاه بم استادیار دکترا
159 ایمان عطارزاده attarzadeh.iauctb@gmail.com فنی و مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر دانشیار دکترا
160 زهرا موحدی zmovahedi@ut.ac.ir استاد دکترا
161 حمیدرضا مهدیانی mahdiani@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
162 مهدي افتخاري mahdi.eftekhari591@gmail.com دانشگاه شهيد باهنر كرمان استاد کارشناسی
163 سيامك محمدي smohamadi@ut.ac.ir مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
164 مهري رجايي rajayi@ece.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان استادیار دکترا
165 بهزاد مظفري تازه کند mozaffary@tabrizu.ac.ir Tabriz University دانشیار دکترا
166 امید مهدی عبادتی ebadati@khu.ac.ir Kharazmi University, Tehran دانشیار دکترا
167 Mehdi Khazaei khazaei84@gmail.com Kermanshah University of Technology استادیار دکترا
168 رضا اكبري akbari77@gmail.com دانشگاه صنعتي شيراز استاد کارشناسی
169 مهدی حسین زاده اقدم mhaghdam.ai@gmail.com دانشگاه بناب استادیار دکترا
170 هادي شهركي hadi_shahraki@eng.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان استادیار دکترا
171 جواد حميدزاده hamidzadeh92@gmail.com دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه سجاد دانشیار دکترا
172 مجتبی مازوچی mazoochi@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استادیار دکترا
173 باقر رحیم پور کامی rc_bagher@yahoo.com استاد دکترا
174 سميرا نوفرستي snoferesti@ece.usb.ac.ir دانشگاه سيستان و بلوچستان استاد کارشناسی
175 محمد ناصح naseh@um.ac.ir دانشگاه فردوسي مشهد استاد کارشناسی
176 سجاد توحیدی stohidi@tabrizu.ac.ir دانشگاه تبریز استاد کارشناسی ارشد
177 Hamed Farbeh farbeh@aut.ac.ir Amirkabir دانشیار دکترا
178 ندا بهزادفر n.behzadfar@pel.iaun.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد استاد کارشناسی
179 سعید عونی saeed.ounie@polymtl.ca پلی تکنیک مونترال، کانادا استاد 4
180 عبدالرضا ربيعي rabiee@sku.ac.ir دانشگاه شهركرد استاد کارشناسی ارشد
181 فاطمه جهانبانی jahanbani@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استادیار دکترا
182 رضا شريعتي نسب shariatinasab@birjand.ac.ir دانشگاه بيرجند استاد کارشناسی
183 حسین خسروی hosseinkhosravi@chmail.ir دانشگاه صنعتی شاهرود دانشیار دکترا
184 سید حامد دلخوش اباتری h.delkhosh@modares.ac.ir تربیت مدرس استادیار دکترا
185 مهدی بکرانی bekrani@qut.ac.ir دانشکده صنعتی قم استاد کارشناسی
186 Omid R. B. Speily speily@uut.ac.ir Urmia University of Technology استادیار دکترا
187 همایون مهدوی نسب mahdavinasab@iaun.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد استاد کارشناسی
188 سعید خراشادیزاده s.khorashadizadeh@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استاد کارشناسی
189 سید امیر  اصغری asghari@khu.ac.ir دانشگاه خوارزمی استادیار دکترا
190 Mostafa Charmi charmi.mostafa@znu.ac.ir University of Zanjan دانشیار دکترا
191 معصومه خودسوز m.khodsouz@mazust.ac.ir دانشگاه علم و فناوری مازندران استاد کارشناسی
192 رضا صباغی ندوشن sabbaghy@yahoo.com استاد دکترا
193 نوید رضایی n.rezaei@uok.ac.ir دانشگاه کردستان استاد کارشناسی
194 Afshin Rezakhani rezakhani@abru.ac.ir Ayatollah Borojerdi دانشیار دکترا
195 صمد تقی پور s.taghipour@sku.ac.ir دانشگاه شهرکرد استاد کارشناسی ارشد
196 زهرا کریمی zdehkordi@gmail.com گروه علوم کامپیوتر - دانشگاه شهرکرد استادیار دکترا
197 mirsaeid hosseini shirvani mirsaeid_hosseini@yahoo.com استاد دکترا
198 علیرضا رضوانیان Rezvanian@gmail.com دانشگاه علم و فرهنگ استادیار دکترا
199 رمضان  هاونگی rhavangi@gmail.com دانشگاه بیرجند دانشیار دکترا
200 حمید یعقوبی yaghobi@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان استاد کارشناسی ارشد
201 فاطمه گران قراخیلی f.geran@sru.ac.ir دانشگاه شهید رجایی استاد کارشناسی
202 حسین  ملک پور شهرکی h.malekpour.sh@gmail.com دانشگاه اراک استاد کارشناسی
203 محمدحسین  مقامی mhmaghami@sru.ac.ir مهندسی برق استاد کارشناسی
204 هادی افکار h-afkar@tvu.ac.ir گروه مهندسی برق، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران استادیار دکترا
205 صالح رازینی razini66@yahoo.com دانشگاه بوعلی سینا استادیار دکترا
206 Shahram Babaie sh.babaie@iaut.ac.ir دانشیار دکترا
207 محمد گندم کار mgd_gandomkar@mut-es.ac.ir دانشگاه صنعتی مالک اشتر استاد کارشناسی
208 پرویز رشیدی p.rashidi@uut.ac.ir دانشگاه صنعتی ارومیه استادیار دکترا
209 نازبانو فرزانه nazbanou.farzaneh@imamreza.ac.ir دانشگاه امام رضا (ع) دانشیار کارشناسی
210 سيده يلدا ترابي s_torabi66@mail.iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ايران استاد 4
211 امير جعفرقلي ajafargholi@aut.ac.ir دانشگاه صنعتي اميركبير استاد کارشناسی
212 مهرداد حجت mehrdad.hojat@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود استاد کارشناسی
213 یزدان باتمانی y.batmani@uok.ac.ir دانشگاه کردستان استادیار دکترا
214 حاتم عبدلی abdoli.abdoli@basu.ac.ir دانشگاه بوعلی سینا همدان استاد کارشناسی
215 حمید حیدرزاده heidarzadeh@uma.ac.ir فنی و مهندسی (گروه برق و کامپیوتر) استاد کارشناسی
216 سميه محمدي s.mohamadi@srbiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات استاد کارشناسی
217 محمد رسول جان نثار mjannesar@tvu.ac.ir دانشگاه فنی و حرفه ای شعبه یزد استاد کارشناسی
218 Omid R.B.  Speily omid.speily@gmail.com Urmia University of Technology مربی دکترا
219 فرامرز حسین بابایی fhbabaei@yahoo.com دانشگاه صنعتی خواجه نصیر استاد دکترا
220 مصطفی اسدالهی m.asadollahi@tabrizu.ac.ir استاد کارشناسی
221 محمدرضا مرادیان moradian54@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد استاد کارشناسی ارشد
222 جواد عسگري j-askari@cc.iut.ac.ir دانشگاه صنعتي اصفهان استاد کارشناسی ارشد
223 عباس ديدبان adideban@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان استاد کارشناسی
224 فهیمه یزدان پناه yazdanpanahf@vru.ac.ir دانشگاه ولی عصر رفسنجان استاد دکترا
225 محمدحسین سرگلزائی mh.sargolzaei@ece.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد کارشناسی
226 راضیه سادات اخوت R_okhovvat_81@yahoo.com دانشگاه علم و فرهنگ استادیار دکترا
227 محمود ممتازپور momtazpour@aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد کارشناسی
228 Seyed Abolghassem Mirroshandel mirroshandel@gmail.com دانشگاه گیلان دانشیار دکترا
229 ابوالفضل بیجاری a.bijari@gmail.com دانشگاه بیرجند استاد کارشناسی
230 S.Mojtaba Matinkhah matinkhah@yazd.ac.ir Yazd University دانشیار دکترا
231 سپهر ایراهیمی مود s.ebrahimi@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استادیار دکترا
232 Nasibeh Emami nasibeh.emami@kub.ac.ir Kosar university of Bojnord مربی کارشناسی ارشد
233 محمدتقی  منظوری‌شلمانی manzuri@sharif.edu دانشگاه صنعتی شریف دانشیار دکترا
234 بهرام صادقی بی غم b_sadeghi_b@iasbs.ac.ir عضو هیات علمی (دانشیار) استادیار دکترا
235 راضیه شیخ پور rsheikhpour@ardakan.ac.ir دانشگاه اردكان استادیار دکترا
236 مهدی تیموری mehditeimouri@ut.ac.ir عضو هیأت علمی دانشیار دکترا
237 رحمت اعظمی azami.rahmat@yahoo.com دانشگاه ایلام استادیار دکترا
238 یارالله کولیوند y.koolivand@kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استادیار دکترا
239 مهرداد ستایش نظر setayeshnazar@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی دانشیار دکترا
240 محمد هجری hejri@sut.ac.ir دانشگاه صنعتی سهند دانشیار دکترا
241 رضا شریفی sharifi.r@wtiau.ac.ir واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی استادیار دکترا
242 حسین سیفی seifi_ho@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
243 Hengameh Keshavarz keshavarz@ece.usb.ac.ir University of Sistan and Baluchestan دانشیار دکترا
244 اعظم باستانفرد Bastanfard@kiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج استادیار دکترا
245 رضا  مولایی فرد rezamolae4@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول مربی کارشناسی ارشد
246 احسان الله  کوزه گر kozegar@guilan.ac.ir دانشگاه گیلان استادیار دکترا
247 حوریه شیرازی hourehshirazi780@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس دانش آموخته دکترا
248 محمدرضا علیزاده پهلوانی mr_alizadehp@mut.ac.ir دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشیار دکترا
249 مهدی اره پناهی meh_arehpanahi2000@yahoo.com دانشگاه تفرش دانشیار دکترا
250 علی اکبر Ali Akbar motiebirjandi@sru.ac.ir دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی دانشیار دکترا
251 پدرام حاجی پور hajipour@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات دانش آموخته دکترا
252 مجتبی ولی‌نتاج m.valinataj@nit.ac.ir دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشیار دکترا
253 فرزاد حسین پناهی f.hpanahi@uok.ac.ir گروه مهندسی برق الکترونیک و مخابرات، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان استادیار کارشناسی
254 حمید کریمی karimi-h@tvu.ac.ir دانشگاه فنی و حرفه ای مربی کارشناسی ارشد
255 سجاد شیرعلی شاهرضا shirali@cs.toronto.edu دانشگاه تورنتو، کانادا دانش آموخته دکترا
256 سعدون عزیزی s.azizi@uok.ac.ir دانشگاه کردستان استادیار دکترا
257 مهدی یزدیان yazdian@yazd.ac.ir استادیار دکترا
258 تینا سمیع زاده نیکویی tina.samizadeh@srbiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات دانش آموخته دکترا
259 سید مهیار روانبخش ravanbakhsh@tu-berlin.de دانشگاه صنعتی برلین، آلمان استادیار دکترا
260 حسين قيومي زاده h.ghayoumizadeh@gmail.com دانشگاه ولي عصر رفسنجان استادیار دکترا
261 حبیب‌الله آدرنگ habibadrang@iaunour.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور استادیار دکترا
262 محمد ميرزايي mirzaie@nit.ac.ir دانشگاه نوشیروان بابل دانشیار دکترا
263 وحید کیانی v.kiani@ub.ac.ir دانشگاه بجنورد استادیار دکترا
264 نسیم روانشاد nassim.ravanshad@gmail.com دانشگاه صنعتی سجاد استادیار دکترا
265 Hossein Khaleghi bizaki@yahoo.com Malek Ashtar University of Technology استاد دکترا
266 عمید  خطیبی بردسیری a.khatibi@srbiau.ac.ir استادیار دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر استاد دکترا
267 مهدی مجیدی m.majidi@kashanu.ac.ir دانشگاه کاشان دانشیار دکترا
268 مجيد دلشاد delshad@khuisf.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان دانشیار دکترا
269 محسن کریمی karimi@acecr.ac.ir پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی مربی کارشناسی ارشد
270 فاطمه رضایی frezaei@kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیر استادیار دکترا
271 فاطمه دانشفر daneshfarshadi@gmail.com دانشگاه کردستان استادیار دکترا
272 آسیه قنبرپور ghanbarpour@ece.usb.ac.ir دانشگاه سيستان و بلوچستان استادیار دکترا
273 حمیدرضا ربیعی hr.rabiee@iau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج استادیار دکترا
274 سید یوسف موسی زاده s.y.mousazadeh@umz.ac.ir دانشگاه مازندران استادیار دکترا
275 علیرضا لاهوتی اشکوری a_lahootieshkevari@sbu.ac.ir پژوهشکده برق استاد دکترا
276 ناصر مزینی mozayani@iust.ac.ir استادیار دکترا
277 سید محمد عظیمی azimi@hut.ac.ir دانشگاه صنعتی همدان استادیار دکترا
278 عبدالرضا اسماعیلی aesmaeli@aeoi.org.ir پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای استاد کارشناسی
279 عباسعلی حیدری aheidari@yazd.ac.ir دانشگاه یزد دانشیار دکترا
280 محمدحسن نشاطي neshat@ieee.org دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار دکترا
281 ابوالقاسم زیدآبادی نژاد zeidabad@iut.ac.ir دانشگاه صنعتی اصفهان استاد دکترا
282 محمد  ملایی امام زاده molaie@uk.ac.ir دانشگاه شهید باهنر کرمان استادیار دکترا
283 فرحناز مهنا f_mohanna@ece.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشیار دکترا
284 بهمن روایی ravaei@yu.ac.ir دانشگاه یاسوج استادیار دکترا
285 عماد ابراهیمی ebrahimi_em@yahoo.com دانشگاه صنعتی شاهرود استادیار دکترا
286 Javad  Mohammadzadeh j.mohammadzadeh@kiau.ac.ir Karaj Branch, Islamic Azad University دانشیار دکترا
287 رضا رمضانی رمضانی r.ramezani@eng.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استادیار دکترا
288 علی اصغر حقیقی asghar.haghighi@gmail.com دانشگاه مک گیل، کانادا دانش آموخته دکترا
289 سجاد نجفی s.najafi@azaruniv.ac.ir دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشیار دکترا
290 محمد حسن همت پور m.h.hematpour@gmail.com دانشگاه جهرم استادیار دکترا
291 جابر فلاح اردشیر ardashir.fallah@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز استادیار دکترا
292 حبیب آدرنگ habibadrang@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور استاد کارشناسی
293 ابوالفضل بیجاری a.bijari@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند دانشیار دکترا
294 مرتضی قایدی m.ghayedi@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استادیار دکترا
295 محمدرضا رخشانی mrakhshani@uoz.ac.ir دانشگاه زابل استادیار دکترا
296 امیر حبیب‌زاده شریف sharif@sut.ac.ir دانشگاه صنعتی سهند دانشیار دکترا
297 محمدرضا  خورشیدی mkhorshidi@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استادیار دکترا
298 مهدی قلی پور egholipour@yahoo.com دانشگاه اصفهان دانشیار دکترا
299 سید مهدی میرمیرانی mehdimirimani@gmail.com دانشگاه صنعتی نوشيرواني بابل استادیار دکترا
300 پگاه همدانی p.hamedani@eng.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استادیار دکترا
301 محمد آراسته ie_arasteh@yahoo.com دانشگاه علم و فرهنگ استاد کارشناسی
302 عباس شیری abbas.shiri@sru.ac.ir دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشیار دکترا
303 محسن علیزاده بیدگلی m.alizadeh.b@ee.kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیر دانشیار کارشناسی ارشد
304 هیمن گل‌پیرا hemin.golpira@uok.ac.ir دانشگاه کردستان دانشیار دکترا
305 احمد احمدی ahmadi_a@hormozgan.ac.ir دانشگاه هرمزگان استادیار دکترا
306 عبدالله خلیلی khalili@hormozgan.ac.ir دانشگاه هرمزگان استادیار دکترا
307 جواد حمیدزاده j_hamidzadeh@sadjad.ac.ir دانشگاه صنعتی سجاد دانشیار دکترا
308 ميرهادي  سيد عربي seyedarabi@tabrizu.ac.ir دانشگاه تبريز استاد دکترا
309 حسن دریانورد h_daryanavard@hormozgan.ac.ir دانشگاه هرمزگان استادیار دکترا
310 امیر باقری amir_bagheri@znu.ac.ir دانشگاه زنجان دانشیار دکترا
311 شهریار  عباسی shahriarabasi@gmail.com دانشگاه فنی و حرفه¬ای شعبه کرمانشاه استادیار دکترا
312 میثم روستایی m.roostaee@umz.ac.ir دانشگاه مازندران استادیار دکترا
313 رضا شمسایی r_shamsaee@sadjad.ac.ir دانشگاه صنعتی سجاد استادیار دکترا
314 رمضان هاونگی havangi@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند دانشیار دکترا
315 علی  عبدالعظیمی ali.abdolazimi@iauk.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان استادیار دکترا
316 حسن براتی barati216@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول دانشیار دکترا
317 سید میثم سیدبرزگر seyyedbarzegar@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتی شاهرود استادیار دکترا
318 محسن قربانعلی افجه iriran.aut@gmail.com پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی دانش آموخته دکترا
319 پروین رستگاری p.rastegari@gmail.com دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده فنی گلپایگان استادیار دکترا
320 مرتضی ملاجعفری mollajafari@iust.ac.ir دانشگاه علم صنعت ایران استادیار دکترا
321 محمد صادق رضایی rezaei@sutech.ac.ir دانشگاه صنعتی شیراز استادیار دکترا
322 Soheil Ranjbar ranjbar.slr@gmail.com دانشگاه ولایت استادیار دکترا
323 مصطفی شاه نظری shahnazari@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استادیار دکترا
324 کیوان رحیمی زاده rahimizadeh@gmail.com دانشگاه یاسوج استادیار دکترا
325 افسانه فاطمی خوراسگانی a_fatemi@eng.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استادیار دکترا
326 محمد جواد امیدی omidi@iut.ac.ir دانشگاه صنعتی اصفهان استاد دکترا
327 غلامرضا عرب مارکده gholamrezaarab@gmail.com دانشگاه شهر کرد دانشیار دکترا
328 محمدحسن شیرعلی شهرضا hshirali@aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد کارشناسی
329 محمد عسگری m.asgari@iribu.ac.ir هیات علمی دانشگاه صدا و سیما استادیار دکترا
330 مهدي فرزين فر farzinfar.mehdi@gmail.com دانشگاه دامغان استادیار دکترا
331 محسن کیا mohsenkia80@gmail.com گروه پژوهشی سامانه‌های کنترل هوشمند،پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران استادیار دکترا
332 اکبر رهیده rahide@sutech.ac.ir دانشگاه صنعتی شیراز استاد دکترا
333 امين حاجي زاده aha@energy.aau.dk دانشیار دکترا
334 مهدی شریفی m.sharifi96@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد استادیار دکترا
335 فرزین شماع f.shama@aut.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه استادیار دکترا
336 الهه مرادی ee.moradi@gmail.com استادیار، گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران، ایران استادیار دکترا
337 Maral Kolahkaj maralkolahkaj@gmail.com Islamic Azad University, Khouzestan Branch استادیار دکترا
338 عیسی نیک عهد nikahd@aut.ac.ir دانشگاه شهيد رجايي استادیار دکترا
339 برزو نظری borzoo.nazari@ut.ac.ir دانشگاه تهران استادیار دکترا
340 مهرداد جلالی mehrdad.jalali@kit.edu استاد دکترا
341 هادی شهریار شاه حسینی hshsh@iust.ac.ir دانشیار دکترا
342 لیلی فرزین وش l.farzinvash@tabrizu.ac.ir دانشگاه تبریز استادیار دکترا
343 حسین رحمانی h_rahmani@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران استادیار دکترا
344 Habib Rasi h_rasi99@sut.ac.ir Sahand university of technology استادیار دکترا
345 محمدحسین قلی زاده قلی زاده gholizadeh@vru.ac.ir دانشگاه ولی عصر (ع) رفسنجان استادیار دکترا
346 هادی جهانی راد h.jahanirad@uok.ac.ir دانشگاه کردستان دانشیار دکترا
347 حاکم بیت‌الهی beitollahi@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ايران استادیار دکترا
348 فاطمه پورغلامعلی f.pourgholamali@vru.ac.ir دانشگاه ولی عصر رفسنجان استادیار دکترا
349 حمیدرضا آراسته harasteh@nri.ac.ir پژوهشگاه نیرو استادیار دکترا
350 علی کوهستانی kuhestani@qut.ac.ir دانشگاه صنعتی قم استادیار دکترا
351 روزبه اسد asad@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ايران استادیار دکترا
352 هوشیار هنرپژوه houshyarh@sunway.edu.my دانشیار دکترا
353 بیتا شمس b.shams@alzahra.ac.ir دانشگاه الزهرا (س) استادیار دکترا
354 مهدی ملا مطلبی motalebi.academic@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئين زهرا استادیار دکترا
355 سعيد توكلي tavakoli@ece.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد کارشناسی ارشد
356 مجید حسین پور hoseinpour.majid@uma.ac.ir دانشگاه محقق اردبیلی استاد کارشناسی
357 فرزاد صداقتی farzad.sedaghati@gmail.com دانشگاه محقق اردبیلی استاد کارشناسی
358 محمدجواد فدایی اسلام fadaei@semnan.ac.ir استاد دکترا
359 Hadi zayyani zayyani2009@gmail.com Qom University of technology دانشیار دکترا
360 شادرخ سماوی samavi1996@gmail.com دانشگاه صنعتی اصفهان استاد کارشناسی ارشد
361 حمید بیگی beigy@sharif.edu استاد دکترا
362 مرجان کوچکی رفسنجانی kuchaki@uk.ac.ir بخش علوم کامپیوتر- دانشکده ریاضی و کامپیوتر- دانشگاه شهید باهنر کرمان استاد دکترا
363 محمدرضا مزيدي mrmazidi@yazd.ac.ir دانشگاه يزد استاد کارشناسی
364 محمدمهدي  مرداني m.mehdi_mardani@yahoo.com دانشگاه یزد استاد کارشناسی
365 محمدحسین باطنی mh.bateni@alumni.iut.ac.ir دانشگاه صنعتي اصفهان استاد 4
366 محمد تبریزیان mm_tabrizian@yahoo.com دانشکده مهندسی برق استاد کارشناسی
367 هادی ویسی h.veisi@ut.ac.ir دانشیار دکترا
368 Ali Bohlooli bohlooli@eng.ui.ac.ir Isfahan University دانشیار دکترا
369 سعیده ممتازی momtazi@aut.ac.ir دانشیار دکترا
370 اسلام ناظمی eslam.nazemi@yahoo.com استاد کارشناسی
371 رضا روحانی rrohani.cse@gmail.com استاد دکترا
372 حبيب الله اعلمي h.aalami41@gmail.com دانشگاه امام حسين (ع) استاد کارشناسی
373 جمال قاسمي j.ghasemi@umz.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی استاد کارشناسی
374 ايمان احمدي جنيدي i.ahmadi@alumni.ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد 4
375 آرش دهستانی کلاگر a_dehestani@mut.ac.ir دانشگاه صنعتی مالک اشتر استادیار دکترا
376 ایمان ایزدی iman.izadi@cc.iut.ac.ir دانشگاه صنعتي اصفهان استاد دکترا
377 Parvin Ahmadi p.ahmadi@itrc.ac.ir IRAN Telecommunication Research Center (ITRC) استادیار دکترا
378 عباس دهقانی dehghani.abas@gmail.com دانشگاه یاسوج استاد کارشناسی
379 مهدیه قزوینی mghazvini@uk.ac.ir عضو هیات علمی استاد دکترا
380 بهروز شاهقلی shahgholi@eng.ui.ac.ir استاد دکترا
381 سلمان گلی بیدگلی salmangoli@gmail.com دانشگاه کاشان استاد کارشناسی
382 جليل آقا راشد محصل jrashed@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
383 محسن فلاح جوشقانی mohsen_fallah@mut.ac.ir دانشگاه صنعتی مالک اشتر استاد کارشناسی
384 محمد حسن مجیدی m.majidi@birjand.ac.ir دانشکده برق و کامپیوتر استاد کارشناسی
385 وحيد تلاوت v.talavat@urmia.ac.ir دانشگاه اروميه استاد کارشناسی
386 حامد  امين‌زاده hamedmr1@yahoo.com دانشگاه پيام نور مشهد استاد کارشناسی
387 مسعودرضا هاشمی hashemim@cc.iut.ac.ir دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
388 Hamid Hasanpour h_hassanpour@yahoo.com Shahrood استاد دکترا
389 شقایق بختیاری realshaghayegh@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد استادیار دکترا
390 محمد بهدادفر behdadfar@gmail.com دانشگاه صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران استاد کارشناسی
391 حسين اصغريان h.asgharian@gmail.com دانشگاه صدا و سیما استادیار دکترا
392 راحيل مهديان طرقي mahdian.t.r@gmail.com دانشگاه صدا و سيما استاد کارشناسی
393 زهرا شعيری shaeiri.zahra@gmail.com دانشگاه صنعتي نوشيروانی بابل دانش آموخته دکترا
394 هادی هادی زاده h.hadizadeh@qiet.ac.ir دانشگاه صنعتی قوچان استاد کارشناسی ارشد
395 وحدت عبدالزاد vahdat.abdelzad@uwaterloo.ca دانشگاه واترلو، كانادا استاد 4
396 محمد فرهادی کنگرلو m.farhadi@urmia.ac.ir دانشکده برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
397 سیدعلی قرشی a_ghorashi@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی ارشد
398 Seyed Ali Seyed Salehi ssalehi@aut.ac.ir Amirkabir University of Technology استادیار دکترا
399 هاجر مومنی momeni.std@gmail.com دانشگاه اردکان استاد کارشناسی
400 عليرضا تجري tajary@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتي شاهرود استاد کارشناسی
401 علی رضا سبوحی alireza.sobbouhi@yahoo.com مهندسی برق استاد دکترا
402 احسان نجفی najafi@qut.ac.ir دانشگاه صنعتی قم استاد کارشناسی
403 مهدی حسینی mehdi.hosseini@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل استاد کارشناسی ارشد
404 سپهر رازی s.razi@uut.ac.ir دانشگاه صنعتی ارومیه استاد کارشناسی
405 ادیب ابریشمی فر adib_abrishamifar@yahoo.com دانشگاه علم و صنعت ایران استاد کارشناسی ارشد
406 هدي مودي h.moodi@qiet.ac.ir دانشگاه صنعتي قوچان استاد کارشناسی
407 رضا همتي reza.hematti@gmail.com دانشگاه كاشان استاد 4
408 حسین شمسی shamsi@eetd.kntu.ac.ir دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی استاد کارشناسی
409 محمدرضا ذوالقدری zolghadr@sharif.edu دانشگاه صنعتی شریف استاد کارشناسی ارشد
410 محمود فتحی mahfathy@yahoo.com دانشگاه علم و صنعت ایران استاد کارشناسی
411 Mohammad Farshi m.farshi@gmail.com Yazd University استادیار دکترا
412 مهدي رضاپور میرصالح mrezapoorm@yahoo.com دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد کارشناسی
413 نیما جعفری نویمی پور n.jafari.n@gmail.com استاد دکترا
414 فاطمه بهاری فرد fateme.baharifard@gmail.com پژوهشگاه دانش‌های بنیادی استاد کارشناسی
415 داود بخشش dbakhshesh@gmail.com دانشگاه بجنورد استاد کارشناسی
416 زاهد رحمتی zahedrahmati@gmail.com دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد کارشناسی
417 شیما طبیبیان shimatabibian@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
418 فرهاد  حق جو farhadhaghjoo@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
419 کاظم وارثي k.varesi@sut.ac.ir دانشكده مهندسي برق استاد کارشناسی
420 حیدر طوسیان شاندیز htoosian@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد کارشناسی ارشد
421 كيومرث روزبهي q.rouzbehi@gmail.com دانشگاه سويلا، اسپانيا استاد کارشناسی
422 آرش خشوعي khoshooei@jsu.ac.ir دانشگاه صنعتی جندی شاپور استاد کارشناسی
423 علی  کریمی a.karimi@kashanu.ac.ir دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی
424 مهران صباحي sabahi@tabrizu.ac.ir دانشگاه تبريز استاد دکترا
425 صالح مبین smobayen@gmail.com دانشگاه زنجان استاد کارشناسی
426 آرش کیومرثی kiyoumarsi@eng.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استاد کارشناسی ارشد
427 مهدی پورقلی m_pourgholi@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی ارشد
428 روح الله قوامی راد r_ghavamirad@email.kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیر استاد 5
429 حاتم عبدلی hatam.abdoli@gmail.com دانشگاه بوعلی سینا استاد کارشناسی
430 منصور فاتح mansoor_fateh@yahoo.com دانشگاه صنعتي شاهرود استاد کارشناسی
431 سید فخرالدین نور بهبهانی noorbehbahani@eng.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استاد دکترا
432 داود محمدپورزنجانی dmp@znu.ac.ir دانشیار دکترا
433 مجید معظمی majid.moazzami@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي نجف‌آباد دانشیار دکترا
434 بابک  کیوانی بروجنی babak.keyvani.b@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي بروجن استاد کارشناسی
435 اردشیر محمدزاده intelligent.controlref@gmail.com دانشگاه بناب استادیار دکترا
436 محمدکاظم انوري‌فرد m.anvarifard@gmail.com فني و مهندسي شرق گيلان دانشیار دکترا
437 سیدشمس‌الدین  مهاجرزاده mohajer@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
438 علي رضايي alirezaee.soft@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات استاد کارشناسی ارشد
439 مهدی هاشم زاده hashemzadeh@azaruniv.ac.ir دانشگاه شهید مدنی آذربایجان استاد کارشناسی ارشد
440 کیوان  برنا borna@khu.ac.ir گروه علوم کامپیوتر دانشگاه خوارزمی، تهران دانشیار دکترا
441 سید اکبر مصطفوی a.mostafavi@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استادیار دکترا
442 Valiollah Ghaffari vghaffari@pgu.ac.ir Persian Gulf University دانشیار دکترا
443 حامد هاشمی دزکی hamed.hashemi@kashanu.ac.ir دانشگاه کاشان استادیار دکترا
444 زهره نقیبی zohreh.naghibii@gmail.com دانشگاه صنعتی همدان استادیار دکترا
445 فرهاد پاكدامن farhad.pakdaman@umz.ac.ir دانشگاه مازندران استادیار دکترا
446 داود ابوترابی زارچی d.abootorabi@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استادیار دکترا
447 امیر ابراهیمی amir.ebrahimi@rmit.edu.au دانشگاه آرمیت استرالیا استادیار دکترا
448 سجاد گلشن نواز s.golshannavaz@urmia.ac.ir دانشگاه اروميه استادیار دکترا
449 سحر کیانیان sahar.kianian@gmail.com دانشگاه شهید رجایی استادیار دکترا
450 مسعود براتی masoud.barati@newcastle.ac.uk دانشگاه نیوکاسل، انگلستان استادیار دکترا
451 مهدی خرازی kharrazi@sharif.edu دانشیار دکترا
452 رضا عزمی azmi.reza@gmail.com دانشگاه الزهرا (س) دانشیار دکترا
453 مریم چینی‌پرداز m.chinipardaz@jsu.ac.ir دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول استادیار دکترا
454 فرشید کی نیا f.keynia@kgut.ac.ir دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان استاد کارشناسی ارشد
455 حسام رهبری مقام h.rahbarimagham@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان استادیار دکترا
456 روح الله برزمینی barzamini@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی، ,واحد تهران مركز دانشیار دکترا
457 سعید حسن زاده hasanzadeh@qut.ac.ir دانشگاه صنعتی قم استادیار دکترا
458 ابراهیم رک رک ebrahim.rokrok@centralelille.fr دانشگاه مرکزی لیل دانشیار کارشناسی ارشد
459 احسان حیدریان heydarian@qut.ac.ir دانشگاه صنعتی قم استادیار دکترا
460 محسن غفوری mohsen.ghafouri.concordia@gmail.com دانشگاه کنکوردیا، کانادا استادیار کارشناسی ارشد
461 غلامرضا اردشیر g.ardeshir@nit.ac.ir استاد دکترا
462 علی حریمی a.harimi@iau-shahrood.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود استادیار دکترا
463 Hadi Sadoghi yazdi h-sadoghi@um.ac.ir Ferdowsi University of Mashhad استادیار دکترا
464 نوشین ریاحی nriahi@alzahra.ac.ir دانشگاه الزهرا (س) دانشیار دکترا
465 علیرضا زیرک zirak@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار کارشناسی ارشد
466 حسين آقابابا h.aghababa@gmail.com دانشگاه تهران استاد کارشناسی
467 سام روزبهانی samroozbehani@acecr.ac.ir سازمان جهاد دانشگاهی خواجه نصیر استادیار دکترا
468 سعادت جمالی آرند s.jamali@yu.ac.ir دانشگاه یاسوج استادیار دکترا
469 جعفر ادبی فيروزجايی j.adabi@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشیار دکترا
470 محمد حسين تبار m.hoseintabar@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتي شاهرود استادیار دکترا
471 Hamid Saadatfar saadatfar@birjand.ac.ir University of Birjand استادیار دکترا
472 عاصفه عاصمي afasemi@gmail.com استادیار دکترا
473 وجیهه ثابتی vajiheh.sabeti@gmail.com دانشگاه الزهرا (س) استادیار دکترا
474 فاطمه سعادت جو saadatjou@sau.ac.ir دانشگاه علم و هنر استاد کارشناسی
475 محسن پارسا mparsa.ac@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد استادیار دکترا
476 نصرت اله گرانپایه granpayeh@kntu.ac.ir دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی استاد کارشناسی ارشد
477 هاشم مرتضوی hmortazavi1@gmail.com برق منطقه اي خراسان دانش آموخته دکترا
478 محسن علمبردار میبدی m.alambardar@sci.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان دانشیار کارشناسی ارشد
479 سپیده آدابی sepideh_adabi@iau-tnb.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال استادیار دکترا