لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 حمیدرضا صادق محمدی mohammadis@acecr.ac.ir پژوهشکده بر قجهاد دانشگاهی دانشیار دکترا
2 مرتضی خادمی khademi@um.ac.ir Ferdowsi University of Mashhad استاد دکترا
3 امین رمضانی ramezani@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس استاد کارشناسی
4 مهدی  سیاهی mahdi_siahi@yahoo.com مکانیک ، برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
5 رضا محمدیان mohammadian_reza@hotmail.com دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كاشان دانشیار 5
6 احسان‌اله کبیر kabir@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس، داتنشکده مهندسی برق و کامپیوتر استاد دکترا
7 رحمت‌الله هوشمند hooshmand_r@eng.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استاد دکترا
8 Hamid Hassanpour h.hassanpour@shahroodut.ac.ir Shahrood University of Technology استاد کارشناسی ارشد
9 رحمت‌الله هوشمند hooshmand_r@yahoo.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
10 مرتضی صاحب زمانی szamani@aut.ac.ir استاد دکترا
11 پرهام مرادی p.moradi@uok.ac.ir دانشگاه کردستان دانشیار دکترا
12 Hassan Moradi ha.moradi@razi.ac.ir استاد دکترا
13 فرزان رشیدی farzan_rashidi@yahoo.com دانشگاه هرمزگان استاد کارشناسی
14 سیداصغر غلامیان gholamian@nit.ac.ir دانشگاه نوشیروان بابل استاد کارشناسی
15 غضنفر شاهقلیان shahgholian@iaun.ac.ir مهندسی برق استاد کارشناسی ارشد
16 Mohammad Javad shayegan showcaran@gmail.com استاد دکترا
17 نوید تقی زادگان کلانتری ntaghizadegan@yahoo.com دانشگاه شهید مدنی آذربایجان استاد کارشناسی ارشد
18 سیدمهدی میرایمانی mirimani@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل استاد کارشناسی
19 علی نوراله nourollah@aut.ac.ir دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی استادیار دکترا
20 عباس فتاحی می‌آبادی fattahi@hut.ac.ir دانشگاه صنعتی همدان استاد کارشناسی
21 علی محمد زارع بیدکی alizareh@yazd.ac.ir دانشیار دکترا
22 محمدرضا کیوان پور keyvanpour@alzahra.ac.ir استاد دکترا
23 Hamid Haj Seyyed Javadi h.s.javadi@shahed.ac.ir Shahed University استادیار دکترا
24 Mohammad  Abdollahi Azgomi azgomi@iust.ac.ir Iran University of Science and Technology استادیار دکترا
25 امین حاجی زاده aha@et.aau.dk دانشگاه آلبورگ استاد کارشناسی
26 مهرداد ستایش نظر setayeshnazar@yahoo.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
27 حسین ترکمن torkaman.h@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
28 عباسعلی لطفی نیستانک aalotfi@gmail.com پژوهشکده برق جهاددانشگاهی دانشیار دکترا
29 محرم منصوری زاده muharram@gmail.com دانشگاه بوعلی سینا دانشیار دکترا
30 محرم منصوری زاده mansoorm@basu.ac.ir دانشگاه بوعلی سینا دانشیار دکترا
31 بهروز رضایی علم rezaee.bh@lu.ac.ir دانشگاه لرستان استاد کارشناسی ارشد
32 علی شاه حسینی alishahhoseini@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی قزوین دانشیار دکترا
33 حمید سربازی آزاد azad@ipm.ir دانشگاه صنعتی شریف استاد دکترا
34 عبدالرضا  نبوي abdoln@modares.ac.ir دانشگاه تربيت مدرس استاد دکترا
35 بابک ناصرشريف bnasersharif@eetd.kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استادیار دکترا
36 Behbood Mashoufi b.mashoufi@urmia.ac.ir Urmia University استاد دکترا
37 ابوالفضل حلوایی نیاسر ahalvai@gmail.com دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
38 مهدی شاه پرستی mshahparasti@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق استاد کارشناسی
39 رحمت اله میرزایی r.mirzaei@uok.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج استاد کارشناسی
40 حمید بهنام behnam@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران استاد کارشناسی ارشد
41 محمد قاسم زاده m.ghasemzadeh@yazd.ac.ir عضو هیئت علمی دانشگاه استادیار دکترا
42 محمد خلج امیرحسینی khalaja@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران استاد کارشناسی
43 حسین منتظری کردی hmontazery@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل استادیار دکترا
44 مهدی سرادارزاده saradar@jsu.ac.ir دانشگاه صنعتی جندی شاپور استاد دکترا
45 Naser Mohammad Zadeh mohammadzadeh@aut.ac.ir Shahed University استادیار دکترا
46 شهریار شیروانی مقدم sh.shirvanimoghaddam@gmail.com دانشگاه شهید رجایی استاد کارشناسی ارشد
47 seyed mohammad razavi m.136287@gmail.com استاد دکترا
48 سیروس همتی siroos.hemmati@gmail.com دانشگاه صنعتی کرمانشاه استاد کارشناسی
49 علیرضا صدیقی انارکی sedighi@yazd.ac.ir دانشگاه یزد دانشیار دکترا
50 Ali Asghar Beheshti abeheshti@iust.ac.ir Iran University of Science and Technology استادیار دکترا
51 یوسف درمانی darmani@kntu.ac.ir استاد دکترا
52 شهره کسایی skasaei@sharif.ir دانشگاه صنعتی شریف استاد دکترا
53 اسدالله شاه بهرامی shahbahrami@guilan.ac.ir Gilan University استاد دکترا
54 علی غفورزاده یزدی aghafoorzadeh@yazd.ac.ir مهندسی برق استاد کارشناسی
55 حمیدرضا زرندی h_zarandi@aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد کارشناسی ارشد
56 زهرا مروج zmoravej@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان استاد دکترا
57 بهروز رضایی brezaie@nit.ac.ir مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
58 مهدیه هاشمی نژاد hasheminezhad@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استاد کارشناسی
59 احمد فخاریان ahmad.fakharian@qiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین دانشیار دکترا
60 شهریار برادران شکوهی bshokouhi@iust.ac.ir مهندسی برق استاد کارشناسی ارشد
61 محمد علی زارع چاهوکی chahooki@yazd.ac.ir دانشگاه یزد دانشیار دکترا
62 علی محمد لطیف alatif@yazd.ac.ir دانشگاه یزد دانشیار دکترا
63 حسین کاظمی کارگر hossein.kazemi.ir@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
64 محمد غلامی m.gholami@umz.ac.ir دانشگاه مازندران استاد کارشناسی
65 مرتضی  قلی پور m.gholipour@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشیار دکترا
66 وحید قدس v_gh2000@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان دانشیار دکترا
67 مهدی اره پناهی m.arehpanahi@yahoo.com دانشگاه تفرش استاد کارشناسی
68 فضل الله ادیب نیا fadib@yazd.ac.ir دانشگاه یزد دانشیار دکترا
69 علیرضا الفی a_alfi@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتی شاهرود استاد کارشناسی ارشد
70 Jamshid  B. Mohasefi j.bagherzadeh@urmia.ac.ir Urmia University استادیار دکترا
71 محمدرضا صالحی زاده salehizadeh2000@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی استاد کارشناسی
72 سيدحميد  ظهيري shzahiri@yahoo.com دانشگاه بیرجند استاد دکترا
73 مهدی صارمی msaremi1@asu.edu دانشگاه ایالتی آریزونا آمریکا استاد کارشناسی
74 ارسلان حکمتی hekmati.arsalan@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
75 سیدمسعود مقدس تفرشی tafreshi@guilan.ac.ir دانشگاه گیلان استاد کارشناسی ارشد
76 مرجان نادران طحان m.naderan@scu.ac.ir دانشیار دکترا
77 امین حاجی زاده aminhajizadeh@gmail.com دانشگاه صنعتی شاهرود استاد کارشناسی
78 شهریار شیروانی مقدم shah_shir1@yahoo.com دانشگاه شهید رجایی استاد کارشناسی ارشد
79 حامد گرگین پور hamedgorgin@yahoo.com دانشگاه خلیج فارس استاد کارشناسی
80 Majid Ziaratban m.ziaratban@gu.ac.ir استاد دکترا
81 امیرحسین جهانگیر jahangir@sharif.edu دانشگاه صنعتی شریف استاد کارشناسی ارشد
82 خلیل کنزی khkanzi@gmail.com جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر استاد کارشناسی ارشد
83 امیرعباس شایگانی اکمل shayegani@ut.ac.ir دانشگاه تهران استادیار کارشناسی
84 مجید شهابی shahabi.m@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل-دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
85 Abdalhossein Rezai rezaie@acecr.ac.ir Semnan دانشیار کارشناسی ارشد
86 Seyed Ebrahim Hosseini ehosseini@um.ac.ir Ferdowsi University of Mashhad استادیار دکترا
87 Majid Haghparast mhaghparast@gmail.com Faculty member دانشیار دکترا
88 مهدی ملامطلبی motalebi@qiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا استادیار دکترا
89 حسن حقیقی h_haghighi@sbu.ac.ir استادیار دکترا
90 یونس سیفی yseifi@gmail.com مهندسی استاد کارشناسی
91 محمدرضا بسمی besmi@shahed.ac.ir دانشگاه شاهد استاد کارشناسی
92 بهمن جوادی bjavadi@gmail.com دانشگاه ملبورن استرالیا استاد کارشناسی
93 بهمن زمانی zamani@eng.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استاد کارشناسی ارشد
94 داریوش دیدبان dideban@kashanu.ac.ir دانشگاه کاشان دانشیار دکترا
95 مهدی صادقی زاده m.sadeghizadeh@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتی قوچان استاد دکترا
96 نگین دانشپور ndaneshpour@sru.ac.ir دانشگاه شهید رجایی دانشیار دکترا
97 محمدرضا قندهاری r_ghandehari@sru.ac.ir دانشگاه شهید رجایی استاد کارشناسی
98 مهدی  سخائی نیا sakhaei@basu.ac.ir گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه بوعلی سینا، همدان استاد دکترا
99 نوید غفارزاده ghaffarzadeh@eng.ikiu.ac.ir دانشگاه بین‌المللی امام خمینی استاد کارشناسی ارشد
100 Seyed Enayatallah Alavi se.alavi@scu.ac.ir Shahid Chamran University of Ahvaz استادیار دکترا
101 سیدمحمدرضا رفیعی rafiei@ieee.org دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار استاد کارشناسی
102 Hassan Farsi hfarsi@birjand.ac.ir University of Birjand استاد دکترا
103 مریم رمضانی mramezani@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استاد کارشناسی ارشد
104 سيدوهاب شجاع‌الديني shojadini@irost.ir سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران دانشیار دکترا
105 محمدحسن کهائی kahaei@iust.ac.ir استادیار دکترا
106 غضنفر شاهقلیان shahgholiangh@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد دانشیار کارشناسی ارشد
107 سجاد ظریف زاده szarifzadeh@yazd.ac.ir استاد دکترا
108 حسام عمرانپور h.omranpour@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل استاد کارشناسی
109 مریم چینی‌پرداز m.chinipardaz@jsu.ac.ir دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول استادیار دکترا
110 حامد نفيسي nafisi@aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد کارشناسی
111 یاسر  دامچی damchi@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتی شاهرود استاد کارشناسی
112 کمال‌الدین غیاثی شیرازی k.ghiasi@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد کارشناسی
113 زهرا شیرمحمدی z.shirmohammadi@gmail.com دانشگاه رجایی استادیار دکترا
114 عمران احمدی oahmadid@ipm.ir پژوهشگاه دانش‌های بنیادی استاد کارشناسی
115 رضا روشنفكر r.roshanfekr.88@gmail.com دانشگاه صنعتي همدان استاد کارشناسی
116 مصطفي صديقي زاده m_sedighi@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
117 بهرنگ برکتین behrang_barekatain@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد استادیار دکترا
118 محمدرضا سلطانپور soltanpour@ssau.ac.ir دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری استاد کارشناسی ارشد
119 هادی افکار h.afkar@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استاد کارشناسی
120 مهدي رضايي mehdi.rezaei.h@gmail.com دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشیار دکترا
121 هدی مشایخی hmashayekhi@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتی شاهرود استادیار دکترا
122 محسن محمدي mohammadi.mohsen@gmail.com پژوهشكده برق جهاد دانشگاهي دانشجو دکترا
123 محمدرضا محمدی mrmohammadi@iust.ac.ir Iran University of Science and Technology استادیار دکترا
124 Rahim Dehkharghani rahim.dehkharghani@gmail.com Bonab University azarbayjan sharghi دانشیار دکترا
125 نبی الله رمضانی ramezani@mazust.ac.ir دانشگاه علم و فناوری مازندران استاد کارشناسی
126 Mahdieh  Soleymani Baghshah soleymani@sharif.edu دانشیار دکترا
127 عليرضا يزدي زاده a_yazdizadeh@sbu.ac.ir دانشگاه شهيد بهشتي استاد کارشناسی ارشد
128 پرویز امیری pamiri@sru.ac.ir دانشگاه شهید رجایی استاد کارشناسی ارشد
129 سید محمد مهدی دهقان smmd@mut.ac.ir دانشگاه صنعتی مالک اشتر استادیار دکترا
130 جواد حمیدزاده hamidzadehj@gmail.com عضو هیئت علمی دانشگاه سجاد دانشیار دکترا
131 ساسان حسینعلی زاده s.alizadeh@itrc.ac.ir استادیار دکترا
132 صادق علی اکبری sadegh.aliakbary@gmail.com مهندسی و علوم کامپیوتر استاد کارشناسی
133 نیک‌محمد بلوچ زهی balouchzahi@ece.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر استادیار دکترا
134 محمود محصل فقهی mohasselfeghhi@tabrizu.ac.ir دانشگاه تبریز استادیار دکترا
135 محمدحسن خوبان khooban@eng.au.dk دانشگاه آرهاوس استاد کارشناسی
136 مرتضي يوسف صنعتي mysanati@gmail.com دانشگاه بوعلي سينا، دانشکده فنی و مهندسی، گروه کامپیوتر استادیار دکترا
137 محمدصادق محققی mohagheghi@vru.ac.ir دانشگاه ولیعصر رفسنجان استاد کارشناسی
138 بابک ناصرشریف bnasersharif@kntu.ac.ir K. N. Toosi استادیار دکترا
139 محمد پيچان m.pichan@arakut.ac.ir دانشگاه صنعتي اراك استادیار دکترا
140 مسعودرضا آقابزرگي aghabozorgi@yazd.ac.ir دانشکده مهندسی برق استاد کارشناسی ارشد
141 سیداکبر مصطفوی akbar.mostafavi@gmail.com دانشگاه یزد استادیار دکترا
142 Mohammad Firouzmand firouzmand@irost.org Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST) استادیار دکترا
143 محمد نصیری m.nassiri@basu.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه استاد دکترا
144 یوسف علی نژاد برمی yalinejad@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان استاد کارشناسی ارشد
145 شيرين گیلکی gilaki@ictrc.ac.ir پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانش آموخته کارشناسی ارشد
146 مهدی یعقوبی mehdi.yaghoubi@gmail.com عضو هیات علمی استاد دکترا
147 فرشید کی نیا f.keynia@kgut.ac.ir دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان استاد کارشناسی ارشد
148 آزاده طباطبايي aztabatabaee@gmail.com دانشگاه علم و فرهنگ استاد کارشناسی
149 سید مجید مزینانی smajidmazinani@imamreza.ac.ir استاد دکترا
150 علي ابن نصير ali.ebnenasir@chmail.ir دانشگاه صنعتي ميشيگان استاد کارشناسی ارشد
151 سعيد محتوي پور mohtavipour@guilan.ac.ir دانشگاه گيلان استاد کارشناسی
152 ناصر پریز n-pariz@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد کارشناسی ارشد
153 محمد روح‌الله يزداني mro.yazdani@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان استاد کارشناسی ارشد
154 عباس نوذري داليني nowzari@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
155 رحیم فائز faez@sharif.ir دانشگاه صنعتی شریف استاد دکترا
156 سياوش رجبي siavash.rajabi@gmail.com مهندسی برق استاد کارشناسی
157 Fatemeh Kheirkhah fkheirkhah@gmail.com ACECR استادیار دکترا
158 محمدهادی زاهدی zahedi@kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استاد کارشناسی
159 محمد حسين دوست محمدي doost.mohammadi@hut.ac.ir دانشگاه صنعتي همدان استاد کارشناسی
160 زینب پورطاهری z.pourtaheri@gmail.com دانشگاه بم استادیار دکترا
161 ایمان عطارزاده attarzadeh.iauctb@gmail.com فنی و مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر استاد کارشناسی
162 زهرا موحدی zmovahedi@ut.ac.ir استاد دکترا
163 حمیدرضا مهدیانی mahdiani@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
164 مهدي افتخاري mahdi.eftekhari591@gmail.com دانشگاه شهيد باهنر كرمان استاد کارشناسی
165 سيامك محمدي smohamadi@ut.ac.ir مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
166 مهري رجايي rajayi@ece.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان استادیار دکترا
167 Behzad Mozaffari Tazehkand mozaffary@tabrizu.ac.ir Tabriz University دانشیار دکترا
168 امید مهدی عبادتی ebadati@khu.ac.ir Kharazmi University, Tehran دانشیار دکترا
169 Mehdi Khazaei khazaei84@gmail.com Kermanshah University of Technology استادیار دکترا
170 رضا اكبري akbari77@gmail.com دانشگاه صنعتي شيراز استاد کارشناسی
171 مهدی حسین زاده اقدم mhaghdam.ai@gmail.com دانشگاه بناب استادیار دکترا
172 هادي شهركي hadi_shahraki@eng.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان استادیار دکترا
173 جواد حميدزاده hamidzadeh92@gmail.com دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه سجاد دانشیار دکترا
174 مجتبی مازوچی mazoochi@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استادیار دکترا
175 باقر رحیم پور کامی rc_bagher@yahoo.com استاد دکترا
176 سميرا نوفرستي snoferesti@ece.usb.ac.ir دانشگاه سيستان و بلوچستان استاد کارشناسی
177 سید اکبر مصطفوی a.mostafavi@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استاد کارشناسی
178 محمد ناصح naseh@um.ac.ir دانشگاه فردوسي مشهد استاد کارشناسی
179 سجاد توحیدی stohidi@tabrizu.ac.ir دانشگاه تبریز استاد کارشناسی ارشد
180 Hamed Farbeh farbeh@aut.ac.ir Amirkabir دانشیار دکترا
181 رضا شريعتي نسب shariatinasab@birjand.ac.ir دانشگاه بيرجند استاد کارشناسی
182 عبدالرضا ربيعي rabiee@sku.ac.ir دانشگاه شهركرد استاد کارشناسی ارشد
183 فاطمه جهانبانی jahanbani@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استادیار دکترا
184 کیوان  برنا borna@khu.ac.ir گروه علوم کامپیوتر دانشگاه خوارزمی، تهران دانشیار دکترا
185 حسین خسروی hosseinkhosravi@chmail.ir دانشگاه صنعتي شاهرود دانشیار کارشناسی
186 ندا بهزادفر n.behzadfar@pel.iaun.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد استاد کارشناسی
187 سعید عونی saeed.ounie@polymtl.ca پلی تکنیک مونترال، کانادا استاد 4
188 سید حامد دلخوش اباتری h.delkhosh@modares.ac.ir تربیت مدرس استادیار کارشناسی
189 مهدی بکرانی bekrani@qut.ac.ir دانشکده صنعتی قم استاد کارشناسی
190 Omid R. B. Speily speily@uut.ac.ir Urmia University of Technology استادیار دکترا
191 همایون مهدوی نسب mahdavinasab@iaun.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد استاد کارشناسی
192 سعید خراشادیزاده s.khorashadizadeh@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استاد کارشناسی
193 سید امیر  اصغری asghari@khu.ac.ir دانشگاه خوارزمی استادیار دکترا
194 Mostafa Charmi charmi.mostafa@znu.ac.ir University of Zanjan دانشیار دکترا
195 معصومه خودسوز m.khodsouz@mazust.ac.ir دانشگاه علم و فناوری مازندران استاد کارشناسی
196 رضا صباغی ندوشن sabbaghy@yahoo.com استاد دکترا
197 نوید رضایی n.rezaei@uok.ac.ir دانشگاه کردستان استاد کارشناسی
198 Afshin Rezakhani rezakhani@abru.ac.ir Ayatollah Borojerdi دانشیار دکترا
199 صمد تقی پور s.taghipour@sku.ac.ir دانشگاه شهرکرد استاد کارشناسی ارشد
200 زهرا کریمی zdehkordi@gmail.com گروه علوم کامپیوتر - دانشگاه شهرکرد استادیار دکترا
201 mirsaeid hosseini shirvani mirsaeid_hosseini@yahoo.com استاد دکترا
202 علیرضا رضوانیان Rezvanian@gmail.com دانشگاه علم و فرهنگ استادیار دکترا
203 رمضان  هاونگی rhavangi@gmail.com دانشگاه بیرجند دانشیار دکترا
204 حمید یعقوبی yaghobi@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان استاد کارشناسی ارشد
205 فاطمه گران قراخیلی f.geran@sru.ac.ir دانشگاه شهید رجایی استاد کارشناسی
206 حسین  ملک پور شهرکی h.malekpour.sh@gmail.com دانشگاه اراک استاد کارشناسی
207 محمدحسین  مقامی mhmaghami@sru.ac.ir مهندسی برق استاد کارشناسی
208 هادی افکار h-afkar@tvu.ac.ir گروه مهندسی برق، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران استادیار دکترا
209 صالح رازینی razini66@yahoo.com دانشگاه بوعلی سینا استاد کارشناسی
210 Shahram Babaie sh.babaie@iaut.ac.ir دانشیار دکترا
211 محمد گندم کار mgd_gandomkar@mut-es.ac.ir دانشگاه صنعتی مالک اشتر استاد کارشناسی
212 مهدی هاشم زاده hashemzadeh@azaruniv.ac.ir دانشگاه شهید مدنی آذربایجان استاد کارشناسی ارشد
213 پرویز رشیدی p.rashidi@uut.ac.ir دانشگاه صنعتی ارومیه استادیار دکترا
214 سيده يلدا ترابي s_torabi66@mail.iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ايران استاد 4
215 امير جعفرقلي ajafargholi@aut.ac.ir دانشگاه صنعتي اميركبير استاد کارشناسی
216 حمید حیدرزاده heidarzadeh@uma.ac.ir فنی و مهندسی (گروه برق و کامپیوتر) استاد کارشناسی
217 رضا رمضانی رمضانی r.ramezani@eng.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استاد کارشناسی
218 مهرداد حجت mehrdad.hojat@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود استاد کارشناسی
219 یزدان باتمانی y.batmani@uok.ac.ir دانشگاه کردستان استادیار دکترا
220 حاتم عبدلی abdoli.abdoli@basu.ac.ir دانشگاه بوعلی سینا همدان استاد کارشناسی
221 نازبانو فرزانه nazbanou.farzaneh@imamreza.ac.ir دانشگاه امام رضا (ع) دانشیار کارشناسی
222 سميه محمدي s.mohamadi@srbiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات استاد کارشناسی
223 محمد رسول جان نثار mjannesar@tvu.ac.ir دانشگاه فنی و حرفه ای شعبه یزد استاد کارشناسی
224 Omid R.B.  Speily omid.speily@gmail.com Urmia University of Technology مربی دکترا
225 فرامرز حسین بابایی fhbabaei@yahoo.com دانشگاه صنعتی خواجه نصیر استاد دکترا
226 مصطفی اسدالهی m.asadollahi@tabrizu.ac.ir استاد کارشناسی
227 محمدرضا مرادیان moradian54@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد استاد کارشناسی ارشد
228 جواد عسگري j-askari@cc.iut.ac.ir دانشگاه صنعتي اصفهان استاد کارشناسی ارشد
229 عباس ديدبان adideban@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان استاد کارشناسی
230 فهیمه یزدان پناه yazdanpanahf@vru.ac.ir دانشگاه ولی عصر رفسنجان استاد کارشناسی
231 محمدحسین سرگلزائی mh.sargolzaei@ece.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد کارشناسی
232 راضیه سادات اخوت R_okhovvat_81@yahoo.com دانشگاه علم و فرهنگ استادیار دکترا
233 محمود ممتازپور momtazpour@aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد کارشناسی
234 Seyed Abolghassem Mirroshandel mirroshandel@gmail.com University of Guilan دانشیار دکترا
235 ابوالفضل بیجاری a.bijari@gmail.com دانشگاه بیرجند استاد کارشناسی
236 S.Mojtaba Matinkhah matinkhah@yazd.ac.ir Yazd University دانشیار دکترا
237 علي رضايي alirezaee.soft@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات استاد کارشناسی ارشد
238 حامد هاشمی دزکی hamed.hashemi@kashanu.ac.ir دانشگاه کاشان استادیار دکترا
239 سپهر ایراهیمی مود s.ebrahimi@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استادیار دکترا
240 Nasibeh Emami nasibeh.emami@kub.ac.ir Kosar university of Bojnord مربی کارشناسی ارشد
241 هیمن گل‌پیرا hemin.golpira@uok.ac.ir استاد دکترا
242 کیوان رحیم زاده rahimizadeh@gmail.com دانشگاه یاسوج استاد کارشناسی
243 بهرام صادقی بی غم b_sadeghi_b@iasbs.ac.ir عضو هیات علمی (دانشیار) استادیار دکترا
244 راضیه شیخ پور rsheikhpour@ardakan.ac.ir دانشگاه اردكان استادیار دکترا
245 مهدی تیموری mehditeimouri@ut.ac.ir عضو هیأت علمی دانشیار دکترا
246 رحمت اعظمی azami.rahmat@yahoo.com دانشگاه ایلام استادیار دکترا
247 یارالله کولیوند y.koolivand@kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استادیار دکترا
248 حوریه شیرازی hourehshirazi780@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس دانش آموخته دکترا
249 محمدرضا علیزاده پهلوانی mr_alizadehp@mut.ac.ir دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشیار دکترا
250 مهدی اره پناهی meh_arehpanahi2000@yahoo.com دانشگاه تفرش دانشیار دکترا
251 رضا شریفی sharifi.r@wtiau.ac.ir واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی استادیار دکترا
252 علی اکبر Ali Akbar motiebirjandi@sru.ac.ir دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی دانشیار دکترا
253 علی رضا سبوحی alireza.sobbouhi@yahoo.com مهندسی برق استاد دکترا
254 محمد حسن همت پور m.h.hematpour@gmail.com دانشگاه جهرم استادیار دکترا
255 مهرداد ستایش نظر setayeshnazar@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی دانشیار دکترا
256 حسين اصغريان h.asgharian@gmail.com دانشگاه صدا و سیما استادیار دکترا
257 رضا عزمی azmi.reza@gmail.com دانشگاه الزهرا (س) دانشیار دکترا
258 مهدی خرازی kharrazi@sharif.edu دانشیار دکترا
259 پدرام حاجی پور hajipour@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات دانش آموخته دکترا
260 مجتبی ولی‌نتاج m.valinataj@nit.ac.ir دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشیار دکترا
261 علیرضا زیرک zirak@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد
262 حسین رحمانی h_rahmani@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران استادیار دکترا
263 سحر کیانیان sahar.kianian@gmail.com دانشگاه شهید رجایی استادیار دکترا
264 Maral Kolahkaj maralkolahkaj@gmail.com Islamic Azad University, Khouzestan Branch استادیار دکترا
265 فرزاد حسین پناهی f.hpanahi@uok.ac.ir گروه مهندسی برق الکترونیک و مخابرات، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان استادیار کارشناسی
266 حمید کریمی karimi-h@tvu.ac.ir آموزشکده فنی و حرفه ای تربت حیدریه مربی کارشناسی ارشد
267 سجاد شیرعلی شاهرضا shirali@cs.toronto.edu دانشگاه تورنتو، کانادا دانش آموخته دکترا
268 نوشین ریاحی nriahi@alzahra.ac.ir دانشگاه الزهرا (س) دانشیار دکترا
269 سعدون عزیزی s.azizi@uok.ac.ir دانشگاه کردستان استادیار دکترا
270 مسعود براتی masoud.barati@newcastle.ac.uk دانشگاه نیوکاسل، انگلستان استادیار دکترا
271 مهدی یزدیان yazdian@yazd.ac.ir استادیار دکترا
272 تینا سمیع زاده نیکویی tina.samizadeh@srbiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات دانش آموخته دکترا
273 محمد ميرزايي mirzaie@nit.ac.ir دانشگاه نوشیروان بابل دانشیار دکترا
274 سید میثم سیدبرزگر seyyedbarzegar@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتی شاهرود استادیار دکترا
275 داود ابوترابی زارچی d.abootorabi@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استادیار دکترا
276 سید مهیار روانبخش ravanbakhsh@tu-berlin.de دانشگاه صنعتی برلین، آلمان استادیار دکترا
277 وجیهه ثابتی vajiheh.sabeti@gmail.com دانشگاه الزهرا (س) استادیار دکترا
278 روح الله برزمینی barzamini@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی، ,واحد تهران مركز دانشیار دکترا
279 Hadi Sadoghi yazdi h-sadoghi@um.ac.ir Ferdowsi University of Mashhad استادیار دکترا
280 حسين قيومي زاده h.ghayoumizadeh@gmail.com دانشگاه ولي عصر رفسنجان استادیار دکترا
281 حبیب‌الله آدرنگ habibadrang@iaunour.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور استادیار دکترا
282 محسن علیزاده بیدگلی m.alizadeh.b@ee.kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
283 Soheil Ranjbar ranjbar.slr@gmail.com
284 احسان الله  کوزه گر kozegar@guilan.ac.ir دانشگاه گیلان استادیار دکترا
285 زهره نقیبی zohreh.naghibii@gmail.com دانشگاه صنعتی همدان استادیار دکترا
286 فرهاد پاكدامن farhad.pakdaman@umz.ac.ir دانشگاه مازندران استادیار دکترا
287 وحید کیانی v.kiani@ub.ac.ir دانشگاه بجنورد استادیار دکترا
288 سید محمد عظیمی azimi@hut.ac.ir دانشگاه صنعتی همدان استادیار دکترا
289 حسام رهبری مقام h.rahbarimagham@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان استادیار دکترا
290 حاتم عبدلی hatam.abdoli@gmail.com دانشگاه بوعلی سینا استاد کارشناسی
291 نسیم روانشاد nassim.ravanshad@gmail.com دانشگاه صنعتی سجاد استادیار دکترا
292 عاصفه عاصمي afasemi@gmail.com استادیار دکترا
293 حسين آقابابا h.aghababa@gmail.com دانشگاه تهران استاد کارشناسی
294 جعفر ادبی فيروزجايی j.adabi@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشیار دکترا
295 محمد حسين تبار m.hoseintabar@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتي شاهرود استادیار دکترا
296 Hossein Khaleghi bizaki@yahoo.com Malek Ashtar University of Technology استاد دکترا
297 لیلی فرزین وش l.farzinvash@tabrizu.ac.ir دانشگاه تبریز استادیار دکترا
298 مهدی مجیدی m.majidi@kashanu.ac.ir دانشگاه کاشان دانشیار دکترا
299 امیر ابراهیمی amir.ebrahimi@rmit.edu.au دانشگاه آرمیت استرالیا استادیار دکترا
300 روزبه اسد asad@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ايران استادیار کارشناسی
301 رضا  مولایی فرد rezamolae4@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول مربی کارشناسی ارشد
302 عمید  خطیبی بردسیری a.khatibi@srbiau.ac.ir استادیار دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر استاد دکترا
303 محمد هجری hejri@sut.ac.ir دانشگاه صنعتی سهند دانشیار دکترا
304 سجاد گلشن نواز s.golshannavaz@urmia.ac.ir دانشگاه اروميه استادیار دکترا
305 مهدی قلی پور egholipour@yahoo.com دانشگاه اصفهان استاد کارشناسی ارشد
306 محسن کریمی karimi@acecr.ac.ir پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی دانشیار 3
307 احسان حیدریان heydarian@qut.ac.ir دانشگاه صنعتی قم استادیار دکترا
308 فاطمه رضایی frezaei@kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیر استادیار دکترا
309 فاطمه دانشفر daneshfarshadi@gmail.com دانشگاه کردستان استادیار دکترا
310 سعید حسن زاده hasanzadeh@qut.ac.ir دانشگاه صنعتی قم استادیار دکترا
311 ابراهیم رک رک ebrahim.rokrok@centralelille.fr دانشگاه مرکزی لیل
312 آسیه قنبرپور ghanbarpour@ece.usb.ac.ir دانشگاه سيستان و بلوچستان استادیار دکترا
313 محسن غفوری mohsen.ghafouri.concordia@gmail.com دانشگاه کنکوردیا، کانادا استادیار کارشناسی ارشد
314 سپیده آدابی sepideh_adabi@iau-tnb.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال استادیار دکترا
315 فاطمه سعادت جو saadatjou@sau.ac.ir دانشگاه علم و هنر استاد کارشناسی
316 فرحناز مهنا f_mohanna@ece.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشیار دکترا
317 حمیدرضا ربیعی hr.rabiee@kiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج استادیار دکترا
318 علیرضا لاهوتی اشکوری a_lahootieshkevari@sbu.ac.ir پژوهشکده برق استاد دکترا
319 عباسعلی حیدری aheidari@yazd.ac.ir دانشگاه یزد دانشیار دکترا
320 عبدالرضا اسماعیلی aesmaeli@aeoi.org.ir پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای استاد کارشناسی
321 Valiollah Ghaffari vghaffari@pgu.ac.ir Persian Gulf University دانشیار دکترا
322 حسین سیفی seifi_ho@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
323 Hengameh Keshavarz keshavarz@ece.usb.ac.ir University of Sistan and Baluchestan دانشیار دکترا
324 محسن علمبردار میبدی m.alambardar@sci.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان
325 Hamid Saadatfar saadatfar@birjand.ac.ir University of Birjand استادیار دکترا
326 اعظم باستانفرد Bastanfard@kiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج استادیار دکترا
327 علی حریمی a.harimi@iau-shahrood.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود استادیار دکترا
328 محمدتقی  منظوری‌شلمانی manzuri@sharif.edu دانشگاه صنعتی شریف دانشیار دکترا
329 سعيد توكلي tavakoli@ece.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد کارشناسی ارشد
330 مجید حسین پور hoseinpour.majid@uma.ac.ir دانشگاه محقق اردبیلی استاد کارشناسی
331 فرزاد صداقتی farzad.sedaghati@gmail.com دانشگاه محقق اردبیلی استاد کارشناسی
332 شادرخ سماوی samavi1996@gmail.com دانشگاه صنعتی اصفهان استاد کارشناسی ارشد
333 محمدجواد فدایی اسلام fadaei@semnan.ac.ir استاد دکترا
334 Hadi zayyani zayyani2009@gmail.com Qom University of technology دانشیار دکترا
335 حمید بیگی beigy@sharif.edu استاد دکترا
336 Marjan Kuchaki kuchaki@uk.ac.ir دانشیار دکترا
337 محمدحسین باطنی mh.bateni@alumni.iut.ac.ir دانشگاه صنعتي اصفهان استاد 4
338 محمد تبریزیان mm_tabrizian@yahoo.com دانشکده مهندسی برق استاد کارشناسی
339 محمدرضا مزيدي mrmazidi@yazd.ac.ir دانشگاه يزد استاد کارشناسی
340 محمدمهدي  مرداني m.mehdi_mardani@yahoo.com دانشگاه یزد استاد کارشناسی
341 هادی ویسی h.veisi@ut.ac.ir دانشیار دکترا
342 Ali Bohlooli bohlooli@eng.ui.ac.ir Isfahan University دانشیار دکترا
343 سعیده ممتازی momtazi@aut.ac.ir دانشیار دکترا
344 اسلام ناظمی eslam.nazemi@yahoo.com استاد کارشناسی
345 رضا روحانی rrohani.cse@gmail.com استاد دکترا
346 جمال قاسمي j.ghasemi@umz.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی استاد کارشناسی
347 حبيب الله اعلمي h.aalami41@gmail.com دانشگاه امام حسين (ع) استاد کارشناسی
348 آرش دهستانی کلاگر a_dehestani@mut.ac.ir دانشگاه صنعتی مالک اشتر استادیار دکترا
349 ايمان احمدي جنيدي i.ahmadi@alumni.ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد 4
350 ایمان ایزدی iman.izadi@cc.iut.ac.ir دانشگاه صنعتي اصفهان استاد دکترا
351 Parvin Ahmadi p.ahmadi@itrc.ac.ir IRAN Telecommunication Research Center (ITRC) استادیار دکترا
352 حاکم بیت‌الهی beitollahi@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ايران استاد کارشناسی
353 عباس دهقانی dehghani.abas@gmail.com دانشگاه یاسوج استاد کارشناسی
354 بهروز شاهقلی shahgholi@eng.ui.ac.ir استاد دکترا
355 مهدیه قزوینی mghazvini@uk.ac.ir عضو هیات علمی استاد دکترا
356 سلمان گلی بیدگلی salmangoli@gmail.com دانشگاه کاشان استاد کارشناسی
357 جليل آقا راشد محصل jrashed@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
358 محسن فلاح جوشقانی mohsen_fallah@mut.ac.ir دانشگاه صنعتی مالک اشتر استاد کارشناسی
359 محمد حسن مجیدی m.majidi@birjand.ac.ir دانشکده برق و کامپیوتر استاد کارشناسی
360 وحيد تلاوت v.talavat@urmia.ac.ir دانشگاه اروميه استاد کارشناسی
361 حامد  امين‌زاده hamedmr1@yahoo.com دانشگاه پيام نور مشهد استاد کارشناسی
362 Hamid Hasanpour h_hassanpour@yahoo.com Shahrood استاد دکترا
363 مسعودرضا هاشمی hashemim@cc.iut.ac.ir دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
364 شقایق بختیاری realshaghayegh@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد استاد کارشناسی
365 محمد بهدادفر behdadfar@gmail.com دانشگاه صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران استاد کارشناسی
366 راحيل مهديان طرقي mahdian.t.r@gmail.com دانشگاه صدا و سيما استاد کارشناسی
367 هادی هادی زاده h.hadizadeh@qiet.ac.ir دانشگاه صنعتی قوچان استاد کارشناسی ارشد
368 وحدت عبدالزاد vahdat.abdelzad@uwaterloo.ca دانشگاه واترلو، كانادا استاد 4
369 زهرا شعيري shaeiri.zahra@gmail.com دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل استاد 4
370 محمد فرهادی کنگرلو m.farhadi@urmia.ac.ir دانشکده برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
371 سیدعلی قرشی a_ghorashi@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی ارشد
372 Seyed Ali Seyed Salehi ssalehi@aut.ac.ir Amirkabir University of Technology استادیار دکترا
373 هاجر مومنی momeni.std@gmail.com دانشگاه اردکان استاد کارشناسی
374 عليرضا تجري tajary@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتي شاهرود استاد کارشناسی
375 ادیب ابریشمی فر adib_abrishamifar@yahoo.com دانشگاه علم و صنعت ایران استاد کارشناسی ارشد
376 احسان نجفی najafi@qut.ac.ir دانشگاه صنعتی قم استاد کارشناسی
377 مهدی حسینی mehdi.hosseini@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل استاد کارشناسی ارشد
378 سپهر رازی s.razi@uut.ac.ir دانشگاه صنعتی ارومیه استاد کارشناسی
379 هدي مودي h.moodi@qiet.ac.ir دانشگاه صنعتي قوچان استاد کارشناسی
380 رضا همتي reza.hematti@gmail.com دانشگاه كاشان استاد 4
381 حسین شمسی shamsi@eetd.kntu.ac.ir دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی استاد کارشناسی
382 محمدرضا ذوالقدری zolghadr@sharif.edu دانشگاه صنعتی شریف استاد کارشناسی ارشد
383 محمود فتحی mahfathy@yahoo.com دانشگاه علم و صنعت ایران استاد کارشناسی
384 Mohammad Farshi m.farshi@gmail.com Yazd University استادیار دکترا
385 مهدي رضاپور میرصالح mrezapoorm@yahoo.com دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد کارشناسی
386 نیما جعفری نویمی پور n.jafari.n@gmail.com استاد دکترا
387 فاطمه بهاری فرد fateme.baharifard@gmail.com پژوهشگاه دانش‌های بنیادی استاد کارشناسی
388 داود بخشش dbakhshesh@gmail.com دانشگاه بجنورد استاد کارشناسی
389 زاهد رحمتی zahedrahmati@gmail.com دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد کارشناسی
390 شیما طبیبیان shimatabibian@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
391 حیدر طوسیان شاندیز htoosian@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد کارشناسی ارشد
392 فرهاد  حق جو farhadhaghjoo@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
393 کاظم وارثي k.varesi@sut.ac.ir دانشكده مهندسي برق استاد کارشناسی
394 كيومرث روزبهي q.rouzbehi@gmail.com دانشگاه سويلا، اسپانيا استاد کارشناسی
395 آرش خشوعي khoshooei@jsu.ac.ir دانشگاه صنعتی جندی شاپور استاد کارشناسی
396 علی  کریمی a.karimi@kashanu.ac.ir دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی
397 مهران صباحي sabahi@tabrizu.ac.ir دانشگاه تبريز استاد دکترا
398 صالح مبین smobayen@gmail.com دانشگاه زنجان استاد کارشناسی
399 آرش کیومرثی kiyoumarsi@eng.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استاد کارشناسی ارشد
400 مهدی پورقلی m_pourgholi@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی ارشد
401 روح الله قوامی راد r_ghavamirad@email.kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیر استاد 5
402 حبیب آدرنگ habibadrang@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور استاد کارشناسی
403 محمدرضا  خورشیدی mkhorshidi@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استادیار دکترا
404 فرزین شماع f.shama@aut.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه استاد کارشناسی
405 منصور فاتح mansoor_fateh@yahoo.com دانشگاه صنعتي شاهرود استاد کارشناسی
406 داود محمدپورزنجانی dmp@znu.ac.ir دانشیار دکترا
407 بهمن روایی ravaei@yu.ac.ir دانشگاه یاسوج استاد کارشناسی
408 سید فخرالدین نور بهبهانی noorbehbahani@eng.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استاد دکترا
409 مجید معظمی majid.moazzami@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي نجف‌آباد دانشیار دکترا
410 حسن براتی barati216@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي دزفول استاد کارشناسی
411 اردشیر محمدزاده intelligent.controlref@gmail.com دانشگاه بناب استادیار دکترا
412 بابک  کیوانی بروجنی babak.keyvani.b@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي بروجن استاد کارشناسی
413 محمدکاظم انوري‌فرد m.anvarifard@gmail.com فني و مهندسي شرق گيلان دانشیار دکترا
414 سیدشمس‌الدین  مهاجرزاده mohajer@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
415 غلامرضا اردشیر g.ardeshir@nit.ac.ir استاد دکترا