لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 حسین ترکمن torkaman.h@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
2 ابوالفضل حلوایی نیاسر ahalvai@gmail.com دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
3 رحمت اله میرزایی r.mirzaei@uok.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج استاد کارشناسی
4 امین حاجی زاده aminhajizadeh@gmail.com دانشگاه صنعتی شاهرود استاد کارشناسی
5 غضنفر شاهقلیان shahgholiangh@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد دانشیار دکترا
6 شهره کسایی skasaei@sharif.ir دانشگاه صنعتی شریف استاد دکترا
7 زهرا مروج zmoravej@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان استاد دکترا
8 مهدی اره پناهی m.arehpanahi@yahoo.com دانشگاه تفرش استاد کارشناسی
9 حامد گرگین پور hamedgorgin@yahoo.com دانشگاه خلیج فارس استاد کارشناسی
10 محرم منصوری زاده muharram@gmail.com دانشگاه بوعلی سینا دانشیار دکترا
11 Ali Asghar Beheshti abeheshti@iust.ac.ir Iran University of Science and Technology استادیار دکترا
12 بهروز رضایی علم rezaee.bh@lu.ac.ir دانشگاه لرستان استاد کارشناسی ارشد
13 سیروس همتی siroos.hemmati@gmail.com دانشگاه صنعتی کرمانشاه استاد کارشناسی
14 خلیل کنزی khkanzi@gmail.com جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر استاد کارشناسی ارشد
15 سیداصغر غلامیان gholamian@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشیار دکترا
16 نوید غفارزاده ghaffarzadeh@eng.ikiu.ac.ir دانشگاه بین‌المللی امام خمینی استاد کارشناسی ارشد
17 رضا روشنفكر r.roshanfekr.88@gmail.com دانشگاه حکیم سبزواری استادیار دکترا
18 فضل الله ادیب نیا fadib@yazd.ac.ir دانشگاه یزد دانشیار دکترا
19 عبدالحسین رضایی rezaie@acecr.ac.ir دانشگاه علم و فرهنگ دانشیار دکترا
20 مهدی سرادارزاده saradar@jsu.ac.ir دانشگاه صنعتی جندی شاپور استاد دکترا
21 مجید شهابی shahabi.m@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشیار دکترا
22 نوید تقی زادگان کلانتری ntaghizadegan@yahoo.com دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشیار دکترا
23 عليرضا يزدي زاده a_yazdizadeh@sbu.ac.ir دانشگاه شهيد بهشتي استاد کارشناسی ارشد
24 نبی الله رمضانی ramezani@mazust.ac.ir دانشگاه علم و فناوری مازندران استاد کارشناسی
25 محمد قاسم زاده m.ghasemzadeh@yazd.ac.ir عضو هیئت علمی دانشگاه دانشیار دکترا
26 حسن حقیقی h_haghighi@sbu.ac.ir استادیار دکترا
27 صادق علی اکبری sadegh.aliakbary@gmail.com مهندسی و علوم کامپیوتر استاد کارشناسی
28 محمدرضا سلطانپور soltanpour@ssau.ac.ir دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری استاد کارشناسی ارشد
29 امین حاجی زاده aha@et.aau.dk دانشگاه آلبورگ استاد کارشناسی
30 سیدمسعود مقدس تفرشی tafreshi@guilan.ac.ir دانشگاه گیلان استاد کارشناسی ارشد
31 هادی افکار h.afkar@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استاد کارشناسی
32 عبدالرضا  نبوي abdoln@modares.ac.ir دانشگاه تربيت مدرس استاد دکترا
33 اسدالله شاه بهرامی shahbahrami@guilan.ac.ir Gilan University استاد دکترا
34 مهدي رضايي mehdi.rezaei.h@gmail.com دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشیار دکترا
35 محمدرضا محمدی mrmohammadi@iust.ac.ir Iran University of Science and Technology استادیار دکترا
36 بابک ناصرشريف bnasersharif@eetd.kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استادیار دکترا
37 محسن محمدي mohammadi.mohsen@gmail.com پژوهشكده برق جهاد دانشگاهي دانش آموخته دکترا
38 حسن مرادی ha.moradi@razi.ac.ir دانشگاه رازی استادیار دکترا
39 مهدیه هاشمی نژاد hasheminezhad@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استاد کارشناسی
40 Rahim Dehkharghani rahim.dehkharghani@gmail.com Bonab University azarbayjan sharghi دانشیار دکترا
41 غضنفر شاهقلیان shahgholian@iaun.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دانشیار دکترا
42 بهمن زمانی zamani@eng.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استاد کارشناسی ارشد
43 پرویز امیری pamiri@sru.ac.ir دانشگاه شهید رجایی استاد کارشناسی ارشد
44 ساسان حسینعلی زاده s.alizadeh@itrc.ac.ir استادیار دکترا
45 مهدی  سیاهی mahdi_siahi@yahoo.com آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشیار دکترا
46 مصطفي صديقي زاده m_sedighi@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
47 عباس فتاحی می‌آبادی fattahi@hut.ac.ir دانشگاه صنعتی همدان دانشیار دکترا
48 بابک ناصرشریف bnasersharif@kntu.ac.ir K. N. Toosi استادیار دکترا
49 محمد پيچان m.pichan@arakut.ac.ir دانشگاه صنعتي اراك استادیار دکترا
50 علیرضا صدیقی انارکی sedighi@yazd.ac.ir دانشگاه یزد دانشیار دکترا
51 Majid Haghparast mhaghparast@gmail.com Faculty member دانشیار دکترا
52 مرتضي يوسف صنعتي mysanati@gmail.com دانشگاه بوعلي سينا، دانشکده فنی و مهندسی، گروه کامپیوتر استادیار دکترا
53 زهرا موحدی zmovahedi@ut.ac.ir استاد دکترا
54 سجاد ظریف زاده szarifzadeh@yazd.ac.ir استاد دکترا
55 Mohammad Firouzmand firouzmand@irost.org Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST) استادیار دکترا
56 رضا صباغی ندوشن sabbaghy@yahoo.com استاد دکترا
57 سيامك محمدي smohamadi@ut.ac.ir مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
58 سید مجید مزینانی smajidmazinani@imamreza.ac.ir استاد دکترا
59 یاسر  دامچی damchi@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتی شاهرود استاد کارشناسی
60 سيدحميد  ظهيري shzahiri@yahoo.com دانشگاه بیرجند استاد دکترا
61 آزاده طباطبايي aztabatabaee@gmail.com دانشگاه علم و فرهنگ استادیار دکترا
62 فرزان رشیدی farzan_rashidi@yahoo.com دانشگاه هرمزگان استادیار دکترا
63 ناصر پریز n-pariz@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد کارشناسی ارشد
64 seyed mohammad razavi m.136287@gmail.com استاد دکترا
65 علي ابن نصير ali.ebnenasir@chmail.ir دانشگاه صنعتي ميشيگان استاد کارشناسی ارشد
66 محمد روح‌الله يزداني mro.yazdani@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان استاد کارشناسی ارشد
67 محمدجواد شایگان فرد showcaran@gmail.com دانشگاه علم و فرهنگ دانشیار دکترا
68 حسام عمرانپور h.omranpour@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل استاد کارشناسی
69 محمدهادی زاهدی zahedi@kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استاد کارشناسی
70 مهري رجايي rajayi@ece.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان استادیار دکترا
71 سعيد محتوي پور mohtavipour@guilan.ac.ir دانشگاه گيلان استاد کارشناسی
72 سميرا نوفرستي snoferesti@ece.usb.ac.ir دانشگاه سيستان و بلوچستان استاد کارشناسی
73 مهدی یعقوبی mehdi.yaghoubi@gmail.com عضو هیات علمی استاد دکترا
74 مرتضی خادمی khademi@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
75 Fatemeh Kheirkhah fkheirkhah@gmail.com ACECR استادیار دکترا
76 عمران احمدی oahmadid@ipm.ir پژوهشگاه دانش‌های بنیادی استاد کارشناسی
77 علی شاه حسینی alishahhoseini@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی قزوین دانشیار دکترا
78 داریوش دیدبان dideban@kashanu.ac.ir دانشگاه کاشان دانشیار دکترا
79 Seyed Ebrahim Hosseini ehosseini@um.ac.ir Ferdowsi University of Mashhad استادیار دکترا
80 رحیم فائز faez@sharif.ir دانشگاه صنعتی شریف استاد دکترا
81 مهدی ملامطلبی motalebi@qiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا استادیار دکترا
82 شيرين گیلکی gilaki@ictrc.ac.ir پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانش آموخته کارشناسی ارشد
83 علی محمد لطیف alatif@yazd.ac.ir دانشگاه یزد دانشیار دکترا
84 محمد حسين دوست محمدي doost.mohammadi@hut.ac.ir دانشگاه صنعتي همدان استادیار دکترا
85 احمد فخاریان ahmad.fakharian@qiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین دانشیار دکترا
86 بهرنگ برکتین behrang_barekatain@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد استادیار دکترا
87 هدی مشایخی hmashayekhi@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتی شاهرود استادیار دکترا
88 حمیدرضا صادق محمدی mohammadis@acecr.ac.ir پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی دانشیار دکترا
89 امید مهدی عبادتی ebadati@khu.ac.ir Kharazmi University, Tehran دانشیار دکترا
90 زینب پورطاهری z.pourtaheri@gmail.com دانشگاه بم استادیار دکترا
91 مرجان نادران طحان m.naderan@scu.ac.ir دانشیار دکترا
92 Seyed Enayatallah Alavi se.alavi@scu.ac.ir Shahid Chamran University of Ahvaz استادیار دکترا
93 رضا اكبري akbari77@gmail.com دانشگاه صنعتي شيراز استاد کارشناسی
94 رحمت‌الله هوشمند hooshmand_r@eng.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استاد دکترا
95 مریم رمضانی mramezani@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند دانشیار دکترا
96 محمد علی زارع چاهوکی chahooki@yazd.ac.ir دانشگاه یزد دانشیار دکترا
97 ایمان عطارزاده attarzadeh.iauctb@gmail.com فنی و مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر استاد کارشناسی
98 حسین کاظمی کارگر hossein.kazemi.ir@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
99 جواد حميدزاده hamidzadeh92@gmail.com دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه سجاد دانشیار دکترا
100 عباسعلی لطفی نیستانک aalotfi@gmail.com پژوهشکده برق جهاددانشگاهی دانشیار دکترا
101 علی نوراله nourollah@aut.ac.ir دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی استادیار دکترا
102 Hamed Farbeh farbeh@aut.ac.ir Amirkabir دانشیار دکترا
103 امین رمضانی ramezani@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس استادیار دکترا
104 علی محمد زارع بیدکی alizareh@yazd.ac.ir دانشیار دکترا
105 فاطمه گران قراخیلی f.geran@sru.ac.ir دانشگاه شهید رجایی استاد کارشناسی
106 مرتضی صاحب زمانی szamani@aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد دکترا
107 حمیدرضا زرندی h_zarandi@aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشیار دکترا
108 محمدرضا بسمی besmi@shahed.ac.ir دانشگاه شاهد استاد کارشناسی
109 مهدی صارمی msaremi1@asu.edu دانشگاه ایالتی آریزونا آمریکا استاد کارشناسی
110 نگین دانشپور ndaneshpour@sru.ac.ir دانشگاه شهید رجایی دانشیار دکترا
111 محرم منصوری زاده mansoorm@basu.ac.ir دانشگاه بوعلی سینا دانشیار دکترا
112 سياوش رجبي siavash.rajabi@gmail.com مهندسی برق استادیار دکترا
113 محمد ناصح naseh@um.ac.ir دانشگاه فردوسي مشهد استاد کارشناسی
114 Hassan Farsi hfarsi@birjand.ac.ir University of Birjand استاد دکترا
115 محمود محصل فقهی mohasselfeghhi@tabrizu.ac.ir دانشگاه تبریز دانشیار دکترا
116 شهریار شیروانی مقدم shah_shir1@yahoo.com دانشگاه شهید رجایی استاد کارشناسی ارشد
117 پرهام مرادی p.moradi@uok.ac.ir دانشگاه کردستان دانشیار دکترا
118 مهدی حسین زاده اقدم mhaghdam.ai@gmail.com دانشگاه بناب استادیار دکترا
119 پرویز رشیدی p.rashidi@uut.ac.ir دانشگاه صنعتی ارومیه استادیار دکترا
120 سیداکبر مصطفوی akbar.mostafavi@gmail.com دانشگاه یزد استادیار دکترا
121 محمد نصیری m.nassiri@basu.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه استاد دکترا
122 بهمن جوادی bjavadi@gmail.com دانشگاه ملبورن استرالیا استاد کارشناسی
123 محمدرضا کیوان پور keyvanpour@alzahra.ac.ir استاد دکترا
124 سعید عونی saeed.ounie@polymtl.ca پلی تکنیک مونترال، کانادا استاد 4
125 سجاد توحیدی stohidi@tabrizu.ac.ir دانشگاه تبریز استاد کارشناسی ارشد
126 حمید حیدرزاده heidarzadeh@uma.ac.ir فنی و مهندسی (گروه برق و کامپیوتر) استاد کارشناسی
127 شهریار شیروانی مقدم sh.shirvanimoghaddam@gmail.com دانشگاه شهید رجایی استاد کارشناسی ارشد
128 رضا شريعتي نسب shariatinasab@birjand.ac.ir دانشگاه بيرجند استاد کارشناسی
129 حمیدرضا مهدیانی mahdiani@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
130 مهدی بکرانی bekrani@qut.ac.ir دانشکده صنعتی قم استاد کارشناسی
131 حسین  ملک پور شهرکی h.malekpour.sh@gmail.com دانشگاه اراک استاد کارشناسی
132 محمدحسین  مقامی mhmaghami@sru.ac.ir مهندسی برق استاد کارشناسی
133 حامد نفيسي nafisi@aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد کارشناسی
134 بهروز رضایی brezaie@nit.ac.ir مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
135 سعید خراشادیزاده s.khorashadizadeh@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استاد کارشناسی
136 یزدان باتمانی y.batmani@uok.ac.ir دانشگاه کردستان استادیار دکترا
137 جواد عسگري j-askari@cc.iut.ac.ir دانشگاه صنعتي اصفهان استاد کارشناسی ارشد
138 عباس ديدبان adideban@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان استاد کارشناسی
139 سیدمحمدرضا رفیعی rafiei@ieee.org دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار استاد کارشناسی
140 علیرضا الفی a_alfi@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتی شاهرود استاد کارشناسی ارشد
141 محمدحسن خوبان khooban@eng.au.dk دانشگاه آرهاوس استاد کارشناسی
142 Jamshid  B. Mohasefi j.bagherzadeh@urmia.ac.ir Urmia University استادیار دکترا
143 احسان‌اله کبیر kabir@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
144 حسین خسروی hosseinkhosravi@chmail.ir دانشگاه صنعتی شاهرود دانشیار دکترا
145 فاطمه جهانبانی jahanbani@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استادیار دکترا
146 حمید حسن پور h.hassanpour@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتی شاهرود استاد دکترا
147 محمد خلج امیرحسینی khalaja@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران استاد کارشناسی
148 علی غفورزاده یزدی aghafoorzadeh@yazd.ac.ir مهندسی برق استاد کارشناسی
149 عباس نوذري داليني nowzari@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
150 زهرا کریمی zdehkordi@gmail.com گروه علوم کامپیوتر - دانشگاه شهرکرد استادیار دکترا
151 Naser Mohammad Zadeh mohammadzadeh@aut.ac.ir Shahed University استادیار دکترا
152 یوسف درمانی darmani@kntu.ac.ir استاد دکترا
153 Majid Ziaratban m.ziaratban@gu.ac.ir استاد دکترا
154 باقر رحیم پور کامی rc_bagher@yahoo.com استاد دکترا
155 یوسف علی نژاد برمی yalinejad@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان استاد کارشناسی ارشد
156 حمید یعقوبی yaghobi@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان استاد کارشناسی ارشد
157 مهدی شاه پرستی mshahparasti@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق استاد کارشناسی
158 Behbood Mashoufi b.mashoufi@urmia.ac.ir Urmia University استاد دکترا
159 محمد غلامی m.gholami@umz.ac.ir University of Mazandaran دانشیار دکترا
160 حمید سربازی آزاد azad@ipm.ir دانشگاه صنعتی شریف استاد دکترا
161 Mehdi Khazaei khazaei84@gmail.com Kermanshah University of Technology استادیار دکترا
162 محمدرضا قندهاری r_ghandehari@sru.ac.ir دانشگاه شهید رجایی استاد کارشناسی
163 نوید رضایی n.rezaei@uok.ac.ir دانشگاه کردستان استاد کارشناسی
164 Mostafa Charmi charmi.mostafa@znu.ac.ir University of Zanjan دانشیار دکترا
165 محمدحسن کهائی kahaei@iust.ac.ir استادیار دکترا
166 علیرضا رضوانیان Rezvanian@gmail.com دانشگاه علم و فرهنگ استادیار دکترا
167 ندا بهزادفر n.behzadfar@pel.iaun.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد استاد کارشناسی
168 Omid R. B. Speily speily@uut.ac.ir Urmia University of Technology استادیار دکترا
169 سید امیر  اصغری asghari@khu.ac.ir دانشگاه خوارزمی استادیار دکترا
170 مجتبی مازوچی mazoochi@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استادیار دکترا
171 صمد تقی پور s.taghipour@sku.ac.ir دانشگاه شهرکرد استاد کارشناسی ارشد
172 Hamid Haj Seyyed Javadi h.s.javadi@shahed.ac.ir Shahed University استادیار دکترا
173 Mohammad  Abdollahi Azgomi azgomi@iust.ac.ir Iran University of Science and Technology استادیار دکترا
174 یونس سیفی yseifi@gmail.com مهندسی استاد کارشناسی
175 Afshin Rezakhani rezakhani@abru.ac.ir Ayatollah Borojerdi دانشیار دکترا
176 جواد حمیدزاده hamidzadehj@gmail.com عضو هیئت علمی دانشگاه سجاد دانشیار دکترا
177 مسعودرضا آقابزرگي aghabozorgi@yazd.ac.ir دانشکده مهندسی برق دانشگاه یزد دانشیار دکترا
178 هادی افکار h-afkar@tvu.ac.ir گروه مهندسی برق، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران استادیار دکترا
179 احسان الله  کوزه گر kozegar@guilan.ac.ir دانشگاه گیلان استادیار دکترا
180 محمدرضا صالحی زاده salehizadeh2000@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی استاد کارشناسی
181 مهدي افتخاري mahdi.eftekhari591@gmail.com دانشگاه شهيد باهنر كرمان استاد کارشناسی
182 نازبانو فرزانه nazbanou.farzaneh@imamreza.ac.ir دانشگاه امام رضا (ع) دانشیار کارشناسی
183 صالح رازینی razini66@yahoo.com دانشگاه بوعلی سینا استادیار دکترا
184 حسین منتظری کردی hmontazery@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل استادیار دکترا
185 محمد رسول جان نثار mjannesar@tvu.ac.ir دانشگاه فنی و حرفه ای شعبه یزد استاد کارشناسی
186 عبدالرضا ربيعي rabiee@sku.ac.ir دانشگاه شهركرد استاد کارشناسی ارشد
187 سيده يلدا ترابي s_torabi66@mail.iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ايران استاد 4
188 امير جعفرقلي ajafargholi@aut.ac.ir دانشگاه صنعتي اميركبير استاد کارشناسی
189 سیدمهدی میرایمانی mirimani@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل استاد کارشناسی
190 ارسلان حکمتی hekmati.arsalan@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
191 رحمت‌الله هوشمند hooshmand_r@yahoo.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
192 مهرداد حجت mehrdad.hojat@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود استاد کارشناسی
193 Omid R.B.  Speily omid.speily@gmail.com Urmia University of Technology مربی دکترا
194 مهدی  سخائی نیا sakhaei@basu.ac.ir گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه بوعلی سینا، همدان استاد دکترا
195 Shahram Babaie sh.babaie@iaut.ac.ir دانشیار دکترا
196 Mahdieh  Soleymani Baghshah soleymani@sharif.edu دانشیار دکترا
197 همایون مهدوی نسب mahdavinasab@iaun.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد استاد کارشناسی
198 فرامرز حسین بابایی fhbabaei@yahoo.com دانشگاه صنعتی خواجه نصیر استاد دکترا
199 رمضان  هاونگی rhavangi@gmail.com دانشگاه بیرجند دانشیار دکترا
200 سميه محمدي s.mohamadi@srbiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات استاد کارشناسی
201 فرحناز مهنا f_mohanna@ece.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشیار دکترا
202 بهزاد مظفري تازه کند mozaffary@tabrizu.ac.ir Tabriz University دانشیار دکترا
203 Seyed Abolghassem Mirroshandel mirroshandel@gmail.com University of Guilan دانشیار دکترا
204 نیک‌محمد بلوچ زهی balouchzahi@ece.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر استادیار دکترا
205 زهرا شیرمحمدی z.shirmohammadi@gmail.com دانشگاه رجایی استادیار دکترا
206 محمدحسین سرگلزائی mh.sargolzaei@ece.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد کارشناسی
207 وحید قدس v_gh2000@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان دانشیار دکترا
208 محمدصادق محققی mohagheghi@vru.ac.ir دانشگاه ولیعصر رفسنجان استاد کارشناسی
209 امیرعباس شایگانی اکمل shayegani@ut.ac.ir دانشگاه تهران استادیار کارشناسی
210 معصومه خودسوز m.khodsouz@mazust.ac.ir دانشگاه علم و فناوری مازندران استاد کارشناسی
211 محمد گندم کار mgd_gandomkar@mut-es.ac.ir دانشگاه صنعتی مالک اشتر استاد کارشناسی
212 حمید بهنام behnam@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران استاد کارشناسی ارشد
213 راضیه سادات اخوت R_okhovvat_81@yahoo.com دانشگاه علم و فرهنگ استادیار دکترا
214 مهدی ملا مطلبی motalebi.academic@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئين زهرا استادیار دکترا
215 مهدی صادقی زاده m.sadeghizadeh@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتی قوچان استادیار دکترا
216 حاتم عبدلی abdoli.abdoli@basu.ac.ir دانشگاه بوعلی سینا همدان استاد کارشناسی
217 سید حامد دلخوش اباتری h.delkhosh@modares.ac.ir تربیت مدرس استادیار دکترا
218 رضا محمدیان mohammadian_reza@hotmail.com دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كاشان دانشیار دکترا
219 کمال‌الدین غیاثی شیرازی k.ghiasi@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد کارشناسی
220 فهیمه یزدان پناه yazdanpanahf@vru.ac.ir دانشگاه ولی عصر رفسنجان استاد دکترا
221 امیرحسین جهانگیر jahangir@sharif.edu دانشگاه صنعتی شریف استاد کارشناسی ارشد
222 محمود ممتازپور momtazpour@aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد کارشناسی
223 سید یوسف موسی زاده s.y.mousazadeh@umz.ac.ir دانشگاه مازندران استادیار دکترا
224 مصطفی اسدالهی m.asadollahi@tabrizu.ac.ir استاد کارشناسی
225 محمدرضا مرادیان moradian54@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد استاد کارشناسی ارشد
226 محمدتقی  منظوری‌شلمانی manzuri@sharif.edu دانشگاه صنعتی شریف دانشیار دکترا
227 ابوالفضل بیجاری a.bijari@gmail.com دانشگاه بیرجند استاد کارشناسی
228 S.Mojtaba Matinkhah matinkhah@yazd.ac.ir Yazd University دانشیار دکترا
229 هادي شهركي hadi_shahraki@eng.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان استادیار دکترا
230 مهرداد ستایش نظر setayeshnazar@yahoo.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
231 سید محمد مهدی دهقان smmd@mut.ac.ir دانشگاه صنعتی مالک اشتر استادیار دکترا
232 بهرام صادقی بی غم b_sadeghi_b@iasbs.ac.ir عضو هیات علمی (دانشیار) استادیار دکترا
233 سيدوهاب شجاع‌الديني shojadini@irost.ir سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران دانشیار دکترا
234 Hossein Khaleghi bizaki@yahoo.com Malek Ashtar University of Technology استاد دکترا
235 مهدی مجیدی m.majidi@kashanu.ac.ir دانشگاه کاشان دانشیار دکترا
236 مرتضی  قلی پور m.gholipour@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشیار دکترا
237 mirsaeid hosseini shirvani mirsaeid_hosseini@yahoo.com استاد دکترا
238 سپهر ایراهیمی مود s.ebrahimi@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استادیار دکترا
239 Nasibeh Emami nasibeh.emami@kub.ac.ir Kosar university of Bojnord مربی کارشناسی ارشد
240 مهدی تیموری mehditeimouri@ut.ac.ir عضو هیأت علمی دانشیار دکترا
241 اعظم باستانفرد Bastanfard@kiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج استادیار دکترا
242 محسن علمبردار میبدی m.alambardar@sci.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان دانشیار کارشناسی ارشد
243 رحمت اعظمی azami.rahmat@yahoo.com دانشگاه ایلام استادیار دکترا
244 مهرداد ستایش نظر setayeshnazar@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی دانشیار دکترا
245 حسین سیفی seifi_ho@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
246 رضا شریفی sharifi.r@wtiau.ac.ir واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی استادیار دکترا
247 راضیه شیخ پور rsheikhpour@ardakan.ac.ir دانشگاه اردكان استادیار دکترا
248 فاطمه سعادت جو saadatjou@sau.ac.ir دانشگاه علم و هنر استاد کارشناسی
249 Hengameh Keshavarz keshavarz@ece.usb.ac.ir University of Sistan and Baluchestan دانشیار دکترا
250 یارالله کولیوند y.koolivand@kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استادیار دکترا
251 محمد هجری hejri@sut.ac.ir دانشگاه صنعتی سهند دانشیار دکترا
252 فرزاد حسین پناهی f.hpanahi@uok.ac.ir گروه مهندسی برق الکترونیک و مخابرات، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان استادیار کارشناسی
253 شهریار برادران شکوهی bshokouhi@iust.ac.ir مهندسی برق استاد کارشناسی ارشد
254 مهدی اره پناهی meh_arehpanahi2000@yahoo.com دانشگاه تفرش دانشیار دکترا
255 علی اکبر Ali Akbar motiebirjandi@sru.ac.ir دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی دانشیار دکترا
256 وحید کیانی v.kiani@ub.ac.ir دانشگاه بجنورد استادیار دکترا
257 محمدرضا علیزاده پهلوانی mr_alizadehp@mut.ac.ir دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشیار دکترا
258 سجاد شیرعلی شاهرضا shirali@cs.toronto.edu دانشگاه تورنتو، کانادا دانش آموخته دکترا
259 Hamid Saadatfar saadatfar@birjand.ac.ir University of Birjand استادیار دکترا
260 حسین رحمانی h_rahmani@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران استادیار دکترا
261 رضا  مولایی فرد rezamolae4@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول مربی کارشناسی ارشد
262 حوریه شیرازی hourehshirazi780@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس دانش آموخته دکترا
263 حمید کریمی karimi-h@tvu.ac.ir دانشگاه فنی و حرفه ای مربی کارشناسی ارشد
264 پدرام حاجی پور hajipour@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات دانش آموخته دکترا
265 مجتبی ولی‌نتاج m.valinataj@nit.ac.ir دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشیار دکترا
266 مهدی یزدیان yazdian@yazd.ac.ir استادیار دکترا
267 وجیهه ثابتی vajiheh.sabeti@gmail.com دانشگاه الزهرا (س) استادیار دکترا
268 سعدون عزیزی s.azizi@uok.ac.ir دانشگاه کردستان استادیار دکترا
269 تینا سمیع زاده نیکویی tina.samizadeh@srbiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات دانش آموخته دکترا
270 حبیب‌الله آدرنگ habibadrang@iaunour.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور استادیار دکترا
271 محمد ميرزايي mirzaie@nit.ac.ir دانشگاه نوشیروان بابل دانشیار دکترا
272 فاطمه رضایی frezaei@kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیر استادیار دکترا
273 سید مهیار روانبخش ravanbakhsh@tu-berlin.de دانشگاه صنعتی برلین، آلمان استادیار دکترا
274 نسیم روانشاد nassim.ravanshad@gmail.com دانشگاه صنعتی سجاد استادیار دکترا
275 علیرضا لاهوتی اشکوری a_lahootieshkevari@sbu.ac.ir پژوهشکده برق استاد دکترا
276 هاشم مرتضوی hmortazavi1@gmail.com برق منطقه اي خراسان دانش آموخته دکترا
277 عمید  خطیبی بردسیری a.khatibi@srbiau.ac.ir استادیار دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر استاد دکترا
278 الهه مرادی ee.moradi@gmail.com استادیار، گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران، ایران استادیار دکترا
279 عبدالرضا اسماعیلی aesmaeli@aeoi.org.ir پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای استاد کارشناسی
280 مهدی قلی پور egholipour@yahoo.com دانشگاه اصفهان استاد کارشناسی ارشد
281 سید محمد عظیمی azimi@hut.ac.ir دانشگاه صنعتی همدان استادیار دکترا
282 فاطمه دانشفر daneshfarshadi@gmail.com دانشگاه کردستان استادیار دکترا
283 آسیه قنبرپور ghanbarpour@ece.usb.ac.ir دانشگاه سيستان و بلوچستان استادیار دکترا
284 مجيد دلشاد delshad@khuisf.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان دانشیار دکترا
285 محسن کریمی karimi@acecr.ac.ir پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی مربی کارشناسی ارشد
286 هادی جهانی راد h.jahanirad@uok.ac.ir دانشگاه کردستان دانشیار دکترا
287 حسين قيومي زاده h.ghayoumizadeh@gmail.com دانشگاه ولي عصر رفسنجان استادیار دکترا
288 محسن پارسا mparsa.ac@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد استادیار دکترا
289 هادی شهریار شاه حسینی hshsh@iust.ac.ir دانشیار دکترا
290 لیلی فرزین وش l.farzinvash@tabrizu.ac.ir دانشگاه تبریز استادیار دکترا
291 سپیده آدابی sepideh_adabi@iau-tnb.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال استادیار دکترا
292 عماد ابراهیمی ebrahimi_em@yahoo.com دانشگاه صنعتی شاهرود استادیار دکترا
293 حمیدرضا ربیعی hr.rabiee@iau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج استادیار دکترا
294 محمد  ملایی امام زاده molaie@uk.ac.ir دانشگاه شهید باهنر کرمان استادیار دکترا
295 ناصر مزینی mozayani@iust.ac.ir استادیار دکترا
296 بیتا شمس b.shams@alzahra.ac.ir دانشگاه الزهرا (س) استادیار دکترا
297 عباسعلی حیدری aheidari@yazd.ac.ir دانشگاه یزد دانشیار دکترا
298 محمدحسن نشاطي neshat@ieee.org دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار دکترا
299 ابوالقاسم زیدآبادی نژاد zeidabad@iut.ac.ir دانشگاه صنعتی اصفهان استاد دکترا
300 پگاه همدانی p.hamedani@eng.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استادیار دکترا
301 عباس شیری abbas.shiri@sru.ac.ir دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشیار دکترا
302 محمدرضا رخشانی mrakhshani@uoz.ac.ir دانشگاه زابل استادیار دکترا
303 نصرت اله گرانپایه granpayeh@kntu.ac.ir دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی استاد کارشناسی ارشد
304 محمدحسین قلی زاده قلی زاده gholizadeh@vru.ac.ir دانشگاه ولی عصر (ع) رفسنجان استادیار دکترا
305 علی کوهستانی kuhestani@qut.ac.ir دانشگاه صنعتی قم استادیار دکترا
306 Javad  Mohammadzadeh j.mohammadzadeh@kiau.ac.ir Karaj Branch, Islamic Azad University دانشیار دکترا
307 بهمن روایی ravaei@yu.ac.ir دانشگاه یاسوج استادیار دکترا
308 علی اصغر حقیقی asghar.haghighi@gmail.com دانشگاه مک گیل، کانادا دانش آموخته دکترا
309 احمد احمدی ahmadi_a@hormozgan.ac.ir دانشگاه هرمزگان استادیار دکترا
310 عبدالله خلیلی khalili@hormozgan.ac.ir دانشگاه هرمزگان استادیار دکترا
311 حسن دریانورد h_daryanavard@hormozgan.ac.ir دانشگاه هرمزگان استادیار دکترا
312 محمدرضا  خورشیدی mkhorshidi@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استادیار دکترا
313 رضا رمضانی رمضانی r.ramezani@eng.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استادیار دکترا
314 مرتضی قایدی m.ghayedi@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استادیار دکترا
315 Maral Kolahkaj maralkolahkaj@gmail.com Islamic Azad University, Khouzestan Branch استادیار دکترا
316 سجاد نجفی s.najafi@azaruniv.ac.ir دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشیار دکترا
317 محمد حسن همت پور m.h.hematpour@gmail.com دانشگاه جهرم استادیار دکترا
318 جابر فلاح اردشیر ardashir.fallah@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز استادیار دکترا
319 محمد آراسته ie_arasteh@yahoo.com دانشگاه علم و فرهنگ استاد کارشناسی
320 حبیب آدرنگ habibadrang@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور استاد کارشناسی
321 ابوالفضل بیجاری a.bijari@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند دانشیار دکترا
322 امیر حبیب‌زاده شریف sharif@sut.ac.ir دانشگاه صنعتی سهند دانشیار دکترا
323 فاطمه پورغلامی f.pourgholamali@vru.ac.ir دانشگاه ولی عصر رفسنجان استادیار دکترا
324 علی  عبدالعظیمی ali.abdolazimi@iauk.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان استادیار دکترا
325 محسن علیزاده بیدگلی m.alizadeh.b@ee.kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیر دانشیار کارشناسی ارشد
326 هیمن گل‌پیرا hemin.golpira@uok.ac.ir دانشگاه کردستان دانشیار دکترا
327 جواد حمیدزاده j_hamidzadeh@sadjad.ac.ir دانشگاه صنعتی سجاد دانشیار دکترا
328 حمیدرضا آراسته harasteh@nri.ac.ir پژوهشگاه نیرو استادیار دکترا
329 سید مهدی میرمیرانی mehdimirimani@gmail.com دانشگاه صنعتی نوشيرواني بابل استادیار دکترا
330 شهریار  عباسی shahriarabasi@gmail.com دانشگاه فنی و حرفه¬ای شعبه کرمانشاه استادیار دکترا
331 رضا شمسایی r_shamsaee@sadjad.ac.ir دانشگاه صنعتی سجاد استادیار دکترا
332 امیر باقری amir_bagheri@znu.ac.ir دانشگاه زنجان دانشیار دکترا
333 ميرهادي  سيد عربي seyedarabi@tabrizu.ac.ir دانشگاه تبريز استاد دکترا
334 Habib Rasi h_rasi99@sut.ac.ir Sahand university of technology استادیار دکترا
335 هوشیار هنرپژوه houshyarh@sunway.edu.my دانشیار دکترا
336 فرزاد صداقتی farzad.sedaghati@gmail.com دانشگاه محقق اردبیلی استاد کارشناسی
337 مجید حسین پور hoseinpour.majid@uma.ac.ir دانشگاه محقق اردبیلی استاد کارشناسی
338 سعيد توكلي tavakoli@ece.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد کارشناسی ارشد
339 محمدجواد فدایی اسلام fadaei@semnan.ac.ir استاد دکترا
340 Hadi zayyani zayyani2009@gmail.com Qom University of technology دانشیار دکترا
341 Marjan Kuchaki kuchaki@uk.ac.ir دانشیار دکترا
342 حمید بیگی beigy@sharif.edu استاد دکترا
343 شادرخ سماوی samavi1996@gmail.com دانشگاه صنعتی اصفهان استاد کارشناسی ارشد
344 محمدحسین باطنی mh.bateni@alumni.iut.ac.ir دانشگاه صنعتي اصفهان استاد 4
345 محمدرضا مزيدي mrmazidi@yazd.ac.ir دانشگاه يزد استاد کارشناسی
346 محمدمهدي  مرداني m.mehdi_mardani@yahoo.com دانشگاه یزد استاد کارشناسی
347 محمد تبریزیان mm_tabrizian@yahoo.com دانشکده مهندسی برق استاد کارشناسی
348 اسلام ناظمی eslam.nazemi@yahoo.com استاد کارشناسی
349 هادی ویسی h.veisi@ut.ac.ir دانشیار دکترا
350 سعیده ممتازی momtazi@aut.ac.ir دانشیار دکترا
351 Ali Bohlooli bohlooli@eng.ui.ac.ir Isfahan University دانشیار دکترا
352 رضا روحانی rrohani.cse@gmail.com استاد دکترا
353 حبيب الله اعلمي h.aalami41@gmail.com دانشگاه امام حسين (ع) استاد کارشناسی
354 ایمان ایزدی iman.izadi@cc.iut.ac.ir دانشگاه صنعتي اصفهان استاد دکترا
355 آرش دهستانی کلاگر a_dehestani@mut.ac.ir دانشگاه صنعتی مالک اشتر استادیار دکترا
356 ايمان احمدي جنيدي i.ahmadi@alumni.ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد 4
357 جمال قاسمي j.ghasemi@umz.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی استاد کارشناسی
358 حاکم بیت‌الهی beitollahi@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ايران استادیار دکترا
359 Parvin Ahmadi p.ahmadi@itrc.ac.ir IRAN Telecommunication Research Center (ITRC) استادیار دکترا
360 سلمان گلی بیدگلی salmangoli@gmail.com دانشگاه کاشان استاد کارشناسی
361 بهروز شاهقلی shahgholi@eng.ui.ac.ir استاد دکترا
362 عباس دهقانی dehghani.abas@gmail.com دانشگاه یاسوج استاد کارشناسی
363 مهدیه قزوینی mghazvini@uk.ac.ir عضو هیات علمی استاد دکترا
364 محمد حسن مجیدی m.majidi@birjand.ac.ir دانشکده برق و کامپیوتر استاد کارشناسی
365 جليل آقا راشد محصل jrashed@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
366 وحيد تلاوت v.talavat@urmia.ac.ir دانشگاه اروميه استاد کارشناسی
367 محسن فلاح جوشقانی mohsen_fallah@mut.ac.ir دانشگاه صنعتی مالک اشتر استاد کارشناسی
368 حامد  امين‌زاده hamedmr1@yahoo.com دانشگاه پيام نور مشهد استاد کارشناسی
369 محمد بهدادفر behdadfar@gmail.com دانشگاه صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران استاد کارشناسی
370 حسين اصغريان h.asgharian@gmail.com دانشگاه صدا و سیما استادیار دکترا
371 شقایق بختیاری realshaghayegh@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد استاد کارشناسی
372 وحدت عبدالزاد vahdat.abdelzad@uwaterloo.ca دانشگاه واترلو، كانادا استاد 4
373 Hamid Hasanpour h_hassanpour@yahoo.com Shahrood استاد دکترا
374 هادی هادی زاده h.hadizadeh@qiet.ac.ir دانشگاه صنعتی قوچان استاد کارشناسی ارشد
375 مسعودرضا هاشمی hashemim@cc.iut.ac.ir دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
376 راحيل مهديان طرقي mahdian.t.r@gmail.com دانشگاه صدا و سيما استاد کارشناسی
377 زهرا شعيري shaeiri.zahra@gmail.com دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل استاد 4
378 محمد فرهادی کنگرلو m.farhadi@urmia.ac.ir دانشکده برق و کامپیوتر استاد کارشناسی ارشد
379 سیدعلی قرشی a_ghorashi@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی ارشد
380 عليرضا تجري tajary@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتي شاهرود استاد کارشناسی
381 Seyed Ali Seyed Salehi ssalehi@aut.ac.ir Amirkabir University of Technology استادیار دکترا
382 هاجر مومنی momeni.std@gmail.com دانشگاه اردکان استاد کارشناسی
383 محمدرضا ذوالقدری zolghadr@sharif.edu دانشگاه صنعتی شریف استاد کارشناسی ارشد
384 احسان نجفی najafi@qut.ac.ir دانشگاه صنعتی قم استاد کارشناسی
385 مهدی حسینی mehdi.hosseini@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل استاد کارشناسی ارشد
386 سپهر رازی s.razi@uut.ac.ir دانشگاه صنعتی ارومیه استاد کارشناسی
387 علی رضا سبوحی alireza.sobbouhi@yahoo.com مهندسی برق استاد دکترا
388 هدي مودي h.moodi@qiet.ac.ir دانشگاه صنعتي قوچان استاد کارشناسی
389 رضا همتي reza.hematti@gmail.com دانشگاه كاشان استاد 4
390 حسین شمسی shamsi@eetd.kntu.ac.ir دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی استاد کارشناسی
391 ادیب ابریشمی فر adib_abrishamifar@yahoo.com دانشگاه علم و صنعت ایران استاد کارشناسی ارشد
392 محمود فتحی mahfathy@yahoo.com دانشگاه علم و صنعت ایران استاد کارشناسی
393 نیما جعفری نویمی پور n.jafari.n@gmail.com استاد دکترا
394 مهدي رضاپور میرصالح mrezapoorm@yahoo.com دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد کارشناسی
395 Mohammad Farshi m.farshi@gmail.com Yazd University استادیار دکترا
396 داود بخشش dbakhshesh@gmail.com دانشگاه بجنورد استاد کارشناسی
397 زاهد رحمتی zahedrahmati@gmail.com دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد کارشناسی
398 فاطمه بهاری فرد fateme.baharifard@gmail.com پژوهشگاه دانش‌های بنیادی استاد کارشناسی
399 شیما طبیبیان shimatabibian@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
400 علی  کریمی a.karimi@kashanu.ac.ir دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر استاد کارشناسی
401 سید میثم سیدبرزگر seyyedbarzegar@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتی شاهرود استادیار دکترا
402 فرهاد  حق جو farhadhaghjoo@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
403 مهران صباحي sabahi@tabrizu.ac.ir دانشگاه تبريز استاد دکترا
404 کاظم وارثي k.varesi@sut.ac.ir دانشكده مهندسي برق استاد کارشناسی
405 كيومرث روزبهي q.rouzbehi@gmail.com دانشگاه سويلا، اسپانيا استاد کارشناسی
406 آرش خشوعي khoshooei@jsu.ac.ir دانشگاه صنعتی جندی شاپور استاد کارشناسی
407 حیدر طوسیان شاندیز htoosian@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد کارشناسی ارشد
408 روح الله قوامی راد r_ghavamirad@email.kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیر استاد 5
409 مهدی پورقلی m_pourgholi@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی ارشد
410 آرش کیومرثی kiyoumarsi@eng.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استاد کارشناسی ارشد
411 صالح مبین smobayen@gmail.com دانشگاه زنجان استاد کارشناسی
412 حاتم عبدلی hatam.abdoli@gmail.com دانشگاه بوعلی سینا استاد کارشناسی
413 فرزین شماع f.shama@aut.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه استاد کارشناسی
414 سید فخرالدین نور بهبهانی noorbehbahani@eng.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استاد دکترا
415 داود محمدپورزنجانی dmp@znu.ac.ir دانشیار دکترا
416 منصور فاتح mansoor_fateh@yahoo.com دانشگاه صنعتي شاهرود استاد کارشناسی
417 مجید معظمی majid.moazzami@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي نجف‌آباد دانشیار دکترا
418 سیدشمس‌الدین  مهاجرزاده mohajer@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
419 محمدکاظم انوري‌فرد m.anvarifard@gmail.com فني و مهندسي شرق گيلان دانشیار دکترا
420 حسن براتی barati216@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي دزفول استاد کارشناسی
421 بابک  کیوانی بروجنی babak.keyvani.b@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي بروجن استاد کارشناسی
422 اردشیر محمدزاده intelligent.controlref@gmail.com دانشگاه بناب استادیار دکترا
423 مهدی هاشم زاده hashemzadeh@azaruniv.ac.ir دانشگاه شهید مدنی آذربایجان استاد کارشناسی ارشد
424 سید اکبر مصطفوی a.mostafavi@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استادیار دکترا
425 کیوان  برنا borna@khu.ac.ir گروه علوم کامپیوتر دانشگاه خوارزمی، تهران دانشیار دکترا
426 علي رضايي alirezaee.soft@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات استاد کارشناسی ارشد
427 زهره نقیبی zohreh.naghibii@gmail.com دانشگاه صنعتی همدان استادیار دکترا
428 فرهاد پاكدامن farhad.pakdaman@umz.ac.ir دانشگاه مازندران استادیار دکترا
429 Valiollah Ghaffari vghaffari@pgu.ac.ir Persian Gulf University دانشیار دکترا
430 حامد هاشمی دزکی hamed.hashemi@kashanu.ac.ir دانشگاه کاشان استادیار دکترا
431 داود ابوترابی زارچی d.abootorabi@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استادیار دکترا
432 امیر ابراهیمی amir.ebrahimi@rmit.edu.au دانشگاه آرمیت استرالیا استادیار دکترا
433 سجاد گلشن نواز s.golshannavaz@urmia.ac.ir دانشگاه اروميه استادیار دکترا
434 رضا عزمی azmi.reza@gmail.com دانشگاه الزهرا (س) دانشیار دکترا
435 مهدی خرازی kharrazi@sharif.edu دانشیار دکترا
436 مریم چینی‌پرداز m.chinipardaz@jsu.ac.ir دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول استادیار دکترا
437 سحر کیانیان sahar.kianian@gmail.com دانشگاه شهید رجایی استادیار دکترا
438 مسعود براتی masoud.barati@newcastle.ac.uk دانشگاه نیوکاسل، انگلستان استادیار دکترا
439 کیوان رحیم زاده rahimizadeh@gmail.com دانشگاه یاسوج استاد کارشناسی
440 فرشید کی نیا f.keynia@kgut.ac.ir دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان استاد کارشناسی ارشد
441 روح الله برزمینی barzamini@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی، ,واحد تهران مركز دانشیار دکترا
442 احسان حیدریان heydarian@qut.ac.ir دانشگاه صنعتی قم استادیار دکترا
443 ابراهیم رک رک ebrahim.rokrok@centralelille.fr دانشگاه مرکزی لیل دانشیار کارشناسی ارشد
444 محسن غفوری mohsen.ghafouri.concordia@gmail.com دانشگاه کنکوردیا، کانادا استادیار کارشناسی ارشد
445 Soheil Ranjbar ranjbar.slr@gmail.com دانشگاه ولایت استادیار دکترا
446 روزبه اسد asad@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ايران استادیار دکترا
447 سعید حسن زاده hasanzadeh@qut.ac.ir دانشگاه صنعتی قم استادیار دکترا
448 حسام رهبری مقام h.rahbarimagham@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان استادیار دکترا
449 غلامرضا اردشیر g.ardeshir@nit.ac.ir استاد دکترا
450 نوشین ریاحی nriahi@alzahra.ac.ir دانشگاه الزهرا (س) دانشیار دکترا
451 Hadi Sadoghi yazdi h-sadoghi@um.ac.ir Ferdowsi University of Mashhad استادیار دکترا
452 علی حریمی a.harimi@iau-shahrood.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود استادیار دکترا
453 علیرضا زیرک zirak@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار کارشناسی ارشد
454 حسين آقابابا h.aghababa@gmail.com دانشگاه تهران استاد کارشناسی
455 سام روزبهانی samroozbehani@acecr.ac.ir سازمان جهاد دانشگاهی خواجه نصیر استادیار دکترا
456 سعادت جمالی آرند s.jamali@yu.ac.ir دانشگاه یاسوج استادیار دکترا
457 جعفر ادبی فيروزجايی j.adabi@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشیار دکترا
458 محمد حسين تبار m.hoseintabar@shahroodut.ac.ir دانشگاه صنعتي شاهرود استادیار دکترا
459 عاصفه عاصمي afasemi@gmail.com استادیار دکترا