• صفحه اصلی
  • ﺳﻨﺘﺰ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﻣﺪارﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﯽ دﻫﺪﻫﯽ ﺑﺮ روي ﻣﻌﻤﺎريﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪي درﺷﺖداﻧﻪ

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400092132627 بازدید : 1147 صفحه: 319 - 326

20.1001.1.16823745.1401.20.4.8.8

نوع مقاله: پژوهشی