• صفحه اصلی
  • پیش‌بینی مکانی- زمانی تغییرات پوشش گیاهی بر مبنای داده‌های سنجش از دور با استفاده از یادگیری عمیق

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990615249312 بازدید : 1559 صفحه: 311 - 318

20.1001.1.16823745.1401.20.4.2.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط