• صفحه اصلی
  • یک روش بدون پارامتر مبتنی بر نزدیکی برای تشخیص داده‌های پرت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980502191032 بازدید : 3133 صفحه: 16 - 24

20.1001.1.16823745.1398.17.1.10.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط