• صفحه اصلی
  • مات‌زدائی تصاویر طیف خاکستری با استفاده از بهینه‌سازی مقاوم در شرایط عدم قطعیت در پارامترهای مدل مات‌شدگی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980223179357 بازدید : 4029 صفحه: 318 - 326

20.1001.1.16823745.1399.18.4.10.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط