• صفحه اصلی
  • زمان‌بندی مبتنی بر اولویت وظایف با استفاده از سیستم فازی در محاسبات لبه سیار

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980221179245 بازدید : 1356 صفحه: 257 - 270

20.1001.1.16823745.1401.20.4.1.1

نوع مقاله: پژوهشی