• صفحه اصلی
  • طراحي بهينه موتور آهن‌رباي دایم با هدف افزايش چگالي گشتاور در کاربرد فلایویل: طراحي، تحليل المان محدود و ساخت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1397031315195112554 بازدید : 4498 صفحه: 29 - 36

20.1001.1.16823745.1397.16.1.4.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط