• صفحه اصلی
  • یک معیار جدید جهت ایجاد تعادل بین جستجوی عمومی و محلی در الگوریتم‌های ممتیکی یک معیار جدید جهت ایجاد تعادل بین جستجوی عمومی و محلی در الگوریتم‌های ممتیکی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940909135523690 بازدید : 3409 صفحه: 63 - 69

20.1001.1.16823745.1394.13.2.7.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط