• صفحه اصلی
  • یک روش جدید مبتنی بر معیارهای آماری توزیع برای تنظیم خودکار نرخ یادگیری اتوماتای یادگیر در محیط‌های پویا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394090812333624 بازدید : 3421 صفحه: 43 - 51

20.1001.1.16823745.1392.11.2.5.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط