• صفحه اصلی
  • معرفي روشي مبتني بر نيازمندي‌ها جهت آزمون معماري نرم‌افزار

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940908115037621 بازدید : 3247 صفحه: 13 - 22

20.1001.1.16823745.1392.11.2.2.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط