• صفحه اصلی
  • تشخیص احساسات مبتنی بر سیگنال‌های EEG به کمک یادگیری عمیق مبتنی بر حافظه کوتاه‌مدت ماندگار دوجهته و مکانیسم توجه
کد مقاله : 1401092640455 بازدید : 41 PDF XML

نوع مقاله: پژوهشی