• صفحه اصلی
  • ارائه یک سیستم تشخیص چهره با انتخاب بهینه‌ی ویژگی‌ها مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی فاخته
کد مقاله : 1401062439347 بازدید : 37 PDF XML

نوع مقاله: پژوهشی