• صفحه اصلی
  • ارائه مدولاتور عرض پالسی مبتنی بر جهش فرکانس با هدف کاهش اسپور در مبدل‌های کلیدزنی باک

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990431238432 بازدید : 3708 صفحه: 119 - 126

20.1001.1.16823745.1400.19.2.4.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط