• صفحه اصلی
  • استفاده از مدل‌های وابسته به محتوا در واژه‌ياب گفتار متمايزساز

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940909134125686 بازدید : 4535 صفحه: 25 - 36

20.1001.1.16823745.1394.13.2.3.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط