• صفحه اصلی
  • ارائه یک الگوریتم جدید تغییر سریع حالت کارکرد و کنترل TCSC

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940907145728587 بازدید : 3846 صفحه: 229 - 234

20.1001.1.16823745.1390.9.4.6.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط