• صفحه اصلی
  • مدل‌سازي انتشار امواج راديويي از درون ساختارهای پنجره‌ای با استفاده از روش معادله سهموي

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940830113128426 بازدید : 2317 صفحه: 19 - 25

20.1001.1.16823745.1386.5.9.3.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط