• صفحه اصلی
  • طراحي کنترل‎کننده تطبيقي مدل مرجع براي سيستم حرکت از راه دور با فيدبک از خروجی پيش‎بينی شده

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940826121016406 بازدید : 3439 صفحه: 96 - 102

20.1001.1.16823745.1384.3.6.5.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط